Publikácie / Výber publikačnej činnosti za roky 2009 - 2015

Séria "Prognostické práce" PÚ SAV (vedecký časopis)

Prejsť na časopis

Profilové publikácie a ohlasy

 

Profilové publikácie a ohlasy

 

 

Vedecké výstupy

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

monografie

1

2

0

3

4

5

2

kapitoly v monografiách

1

6

1

4

4

1

8

ved. práce v CC časopisoch

5

8

4

5

2

6

2

ved. práce  mimo CC

18

11

18

10

19

20

22

ved. príspevky v rec. zborníkoch

3

12

6

6

10

14

18


 

 

 

OHLASY

 

Zdroj

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

WOS

29

55

68

71

95

116

59

SCOPUS

13

11

8

18

19

24

12

Ostatné

64

103

87

90

59

74

59

SPOLU

106

169

163

179

173

214

130

* stav k novembru 2016


 

 

MONOGRAFIE


WILLIAMS, Allan M. - BALÁŽ, Vladimír. Migration, Risk and Uncertainty. New York: Routledge, 2015. 238 p. Centre of Excellence of the Slovak Academy of Sciences (CESTA) grant no. III/2/2011. ISBN 978-0-415-65952-9.

SLUŠNÁ, Ľubica - BALOG, Miroslav - BALÁŽ, Vladimír - LÁBAJ, Martin - LÍŠKOVÁ, Barbara - ŠVAČ, Vladimír - VRÁBEĽ, Róbert. Automobilový priemysel na Slovensku a globálne hodnotové reťazce = The automobile industry in Slovakia and global value chains. Recenzenti: Tomáš Jeck, Milan Kováč. 1. vyd. Bratislava: Slovenská inovačná a energetická agentúra, 2015. 93 s. ISBN 978-80-88823-59-9 - printová verzia, 978-80-88823-60-5 - online verzia.

BALÁŽ, Vladimír. Komplexné voľby [Complex Choices]. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. 318 s. Centrum Excelencie Slovenskej akadémie vied CESTA (Centrum strategických analýz), grant APVV-0361-12. ISBN 978-80-224-1378-7.

ŠIKULOVÁ, Ivana - FRANK, Karol - DUJAVA, Daniel - GABRIELOVÁ, Herta - HABRMAN, Michal - HUDCOVSKÝ, Martin - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - JECK, Tomáš - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - NEŽINSKÝ, Eduard - VOKOUN, Jaroslav. Slovenská ekonomika: desať rokov členstva v Európskej únii: vybrané témy a problémy = Slovak economy: ten years in the European Union : selected topics and issues. Bratislava: Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014. 242 s. Monografia je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 2/0103/12.
Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/257_monografia_sikulova_a_kol.pdf>. ISBN 978-80-7144-228-8.

ŠPROCHA, Branislav. Reprodukcia rómskeho obyvateľstva na Slovensku a prognóza jeho populačného vývoja [Reproduction of Roma population in Slovakia and projection of their population development]. Bratislava: Prognostický ústav SAV vo vydavateľstve OFPRINT JH, 2014. 177 s. Centrum excelentnosti SAV, Centrum strategických analýz (CESTA), zmluva č. III/2/2011 a projektom VEGA č. 1/0026/14 "Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050". ISBN 978-80-89037-38-4.

ŠPROCHA, Branislav - VAŇO, Boris - BLEHA, Branislav. Prognóza vývoja rodín a domácností na Slovensku do roku 2030 [Projection of families and households in Slovakia until 2030]. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 130 s. Centrum excelentnosti SAV CESTA, APVV-0018-12, VEGA č. 1/0026/14. ISBN 978-80-2253961-6.

ŠTEFÁNIK, Miroslav - LUBYOVÁ, Martina - DOVÁĽOVÁ, Gabriela - KARASOVÁ, Katarína. Analýza účinkov nástrojov aktívnej politiky trhu práce: výstup v rámci aktivity A3-T5: Problematika trhu práce podľa regionálnych a odvetvových rozdielov = Impact evaluation of interventions of active labour market policy. Bratislava: Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2014. 222 s. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Dostupné na internete:
<http://www.odborarskyombudsman.sk/doc/analyzy/analyza_ucinkov_nastrojov_aktivnej_politiky_trhu_prace.pdf>.

BALOG, Miroslav - BALÁŽ, Vladimír - BRIGHTON, Denisa - BRZICA, Daneš - HLINKA, Martin - JECK, Tomáš - GAVOROVÁ, Svetlana - LÁBAJ, Martin - [a ďalší...]. Inovatívne Slovensko - východiská a výzvy = The innovative Slovakia: Recourses and challenges. Bratislava: Slovenská inovačná a energetická agentúra, 2013. 157 s. ISBN 978-80-88823-55-1. Publikácia je dostupná aj na internete:
www.siea.sk/materials/files/inovacie/publikacie/Inovativne_Slovensko_SIEA_publikacia_web-final.pdf

NEMCOVÁ, Edita - BALÁŽ, Vladimír - NEŽINSKÝ, Eduard - SABO, Štefan - SILANIČ, Peter - PORUBČINOVÁ, Martina. Štrukturálna adaptácia malej otvorenej ekonomiky [Structural adaptation of a small and open economy]. Bratislava: Prognostický ústav SAV vo vydavateľstve Ekonóm, 2013. 165 s. VEGA č. 2/0058/10. ISBN 978-80-225-3776-6.

ŠPROCHA, Branislav
. Transformácia ľudských zdrojov na Slovensku a projekcia ich očakávaného vývoja [Transformation of human resources in Slovakia and projection of their expected development]. Bratislava: Prognostický ústav SAV vo vydavateľstve Ekonóm, 2013. 155 s. VEGA č. 2/0160/13. ISBN 978-80-225-3775-9

ŠPROCHA, Branislav - VAŇO, Boris - BLEHA, Branislav. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch Slovenskej republiky do roku 2035 [Projection of population development in Slovak regions to 2035]. Bratislava: Prognostický ústav SAV vo vydavateľstve FABER, 2013. 97 s. Centrum excelentnosti SAV CESTA-Zmluva č. III/2/2011. ISBN 978-80-89019-25-0.

FILČÁK, Richard. Living Beyond the pale: environmental justice and Roma minority. Budapest; New York: Central European University Press, 2012. 237 p. ISBN 978-615-5225-13-0.

FILČÁK, Richard. Spoločnosť trhu a environmentálna politikašikulovádovaľ: aktéri a konflikty [Society of the market and environmental policy: Actors and conflics]. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2012. 302 s. Gover-Nat-2006-035536, RESPONDER-2011-265297, VEGA 2/0032/11, Spectra+ (ITMS 26240120002). ISBN 978-80-224-1216-2.

KÁRÁSZ, Pavol - BURDA, Štefan - FIFEKOVÁ, Elena - HAJNOVIČOVÁ, Viera - PRACHÁR, Ivan - ŠPROCHA, Branislav. Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých krajín Európskej únie [Long term factors influencing convergence of Slovakia to the level of developed EU countries]. Bratislava: Prognostický ústav SAV: Ekonóm, 2012. 184 s. VEGA č. 2/0213/09. ISBN 978-80-225-3511-3.

CHOBOTOVÁ, Veronika. Tourism in the Slovenský Raj - National Park - an analysis of its contribution to sustainable rural development. Bratislava: Institute for Forecasting, Slovak Academy of Sciences, 2010. 232 p. Studies. ISBN 978-80-970325-2-4.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - PAAVOLA, Jouni - GOULDSON, Andrew - JÍLKOVÁ, Jiřina - SLAVÍKOVÁ, Lenka - CHOBOTOVÁ, Veronika - BANASZAK, Ilona - TRIFUNOVOVA, Sonja - ZIKOS, Dimitrios - WIRTH, Peter - HUTTER, Gérard - SCHANZE, Jochen - SANTAOJA, Minna - FALALEEVA, Maria - RAUSCHMAYER, Felix - KOHLHEB, Norbert - BALÁZS, Bálint. From Government to Governance?: new governance for water and biodiversity in an enlarged Europe. Praha: Alfa, 2010. 233 s. ISBN 978-80-87197-28-8.

BALÁŽ, Vladimír. Riziko a neistota: úvod do behaviorálnej ekonómie a financií. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. 451 s. ISBN 978-80-224-1082-3.

Kapitoly v monografiách


BABOŠ, Pavol - LUBYOVÁ, Martina. (Ne)pružnosť trhu práce a trvanie nezamestnanosti počas krízy: 4. kapitola [Labour Market Rigidity and Unemployment Duration during Crisis. Chapter 4.]. In LUBYOVÁ, Martina - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Trh práce na Slovensku 2016+. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV : Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 133-146. ISBN 978-80-7144-255-4. APVV-14-0324.

ŠKOBLA, Daniel - FILČÁK, Richard. "A studňu si nechali zamrznúť...". Lokálne mocenské pole a prístup obyvateľov rómskych osád k pitnej vode ["And they let the well get frozen ...." Local field of power and access of inhabitants of Roma settlements to drinking water]. In Čierno-biele svety. Bratislava: Ústav etnológie SAV: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015, s. 248-262 [1,1 AH]. ISBN 978-80-224-1413-5.

KARASOVÁ, Katarína - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Vyhodnotenie účinnosti opatrenia - príspevok na dochádzku za prácou: 6. kapitola = Evaluating the impacts of the intervention - Contribution to commuting. In LUBYOVÁ, Martina - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Trh práce na Slovensku 2016+. 1. vyd. Bratislava: Ekonomický ústav SAV: Prognostický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 157-179. ISBN 978-80-7144-255-4. Práca bola podporovaná z projektu APVV-14-0324.

LUBYOVÁ, Martina - BABOŠ, Pavol. The Neo-Transitional Paradox: Restrictive Capital Regulations, Authoritarian State and Limited Welfare Type of Capitalism Examined in International Context. In Neo-Transitional Economics. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited, 2015, p. 121-147. Centre of Excellence ´CESTA´ (Contract No. III/2011), VEGA 2/0058/10.

LUBYOVÁ, Martina - KAPLANIS, Ioannis - OECD STAFF. Recent labour market trends and integration policies in OECD countries. In International Migration Outlook 2015. Paris : OECD Publishing, 2015, s. 59-103. ISBN 978-92-64-23694-3.

LUBY, Štefan - LUBYOVÁ, Martina - ŠIFFALOVIČ, Peter - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva. A Brief History of Nanoscience and Foresight in Nanotechnology: Chapter 4. In Nanomaterials and Nanoarchitectures: A Complex Review of Current Hot Topics and their Applications proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Nanomaterials and Nanoarchitectures: Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Nanomaterials and Nanoarchitectures. Dordrecht: Springer, 2015, p. 63-86. ISBN 978-94-017-9937-9. VEGA 2/0162/12, 2/0010/15, Center of Excellence of SAS "CESTA", contract III/2/2011.

RUBLÍKOVÁ, Eva. Krátkodobá prognóza vývoja trhu práce: 2. kapitola [Labour market developments and short term forecasts. Chapter 2]. In LUBYOVÁ, Martina - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Trh práce na Slovensku 2016+. 1. vyd. Bratislava: Ekonomický ústav SAV: Prognostický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV : Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 31-74. ISBN 978-80-7144-255-4. APVV-14-0324.

STUDENÁ, Ivana. Základné zmeny na trhu práce za roky 2014 a 2015 : 1. kapitola [Labour market changes: key developments in 2014 and 2015. Chapter 1.]. In LUBYOVÁ, Martina - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Trh práce na Slovensku 2016+. 1. vyd. Bratislava: Ekonomický ústav SAV: Prognostický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 11-30. ISBN 978-80-7144-255-4. APVV-14-0324.

SALT, John - LUBYOVÁ, Martina. Country notes: recent changes in migration movements and policies. In International Migration Outlook 2014. Paris: OECD Publishing, pp. 233-311. ISBN 978-92-64-21118-6.

BURDA, Štefan. Zahraničný obchod Slovenskej republiky [Foreign trade in the Slovak Republic]. In Dvadsať rokov sociálno-ekonomického rozvoja Slovenskej republiky. Bratislava: Slovenská ekonomická spoločnosť - Nezávisle združenie ekonómov Slovenska, 2013, s. 47-63. ISBN 978-80-89458-30-1. VEGA 09/12.

FILČÁK, Richard. Environmental Change and Forced Migration: drivers and trends in the Ferghana Valley of central Asia. In Migration: practices, challenges and impact. New York: Nova Science Publishers, 2013, s. 35-57. ISBN 978-1-62257-645-6.

NEMCOVÁ, Edita. Foresight as a tool of policy formulation: the Slovak foresight exercise. In Participation and Interaction in Foresight: dialogue, dissemination and visions. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Publishing Lim., 2013, s. 238-253.

ŠPROCHA, Branislav. Zmeny v reprodukčnom správaní obyvateľstva Slovenska po roku 1989 (charakteristika demografického vývoja na Slovensku) [Changes in the reproductive behavior of the Slovak population after 1989 (characteristics of the demographic development in Slovakia)]. In LONDÁK, Miroslav - MICHÁLEK, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky: jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Bratislava: Veda, 2013, s. 611-631. ISBN 978-80-224-1313-8. Centrum strategických analýz (CESTA), Centrum pre interdisciplinárny výskum a stratégie spoločnosti, PÚ SAV - Zmluva č. III/2/2011.

FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. Social solidarity, human rights and Roma: unequal access to basic resources in Central and Eastern Europe. In Reinventing Social Solidarity Across Europe. Bristol: The Policy Press, 2012, s. 227-249.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - CHOBOTOVÁ, Veronika. Regional Governance Arrangements. In Global Environmental Governance Reconsidered. Cambridge; London: The MIT Press, 2012, s. 219-235. ISBN 978-0-262-51770-6.

LUBYOVÁ, Martina. Changing demographic, educational and migration patterns in new EU member countries. In Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment : recent experiences from OECD countries and the European Union. Paris: OECD, 2012, p. 235-248.

SALT, John - LUBYOVÁ, Martina. Migration policy developments. In International Migration Outlook 2012. Paris: OECD Publishing, 2012, p. 97-121. ISBN 978-92-64-17720-8.

WILLIAMS, Allan M. - BALÁŽ, Vladimír. The European Union: between the global and the national, and between neo-liberalism and interventionism. In Tourism and Political Change. Oxford: Goodfellow Publisher Limited, 2010, s. 33-44 [1,18 AH]. ISBN 978-1-906884-11-6.

BALÁŽ, Vladimír. Slovensko a prechod na poznatkovú ekonomiku: Stav a perspektívy národného inovačného systému. In Horizonty rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava: VEDA, 2010, s. 79-109. ISBN 978-80-224-1152-3.

BALÁŽ, Vladimír. Prospektová teória a jej miesto v ekonomickom myslení. In Rozhodovanie a usudzovanie: Pohľady psychológie a ekonómie I. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2010, s. 88-132. ISBN 978-80-88910-30-5.

FILČÁK, Richard - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - FINKA, Maroš. Prognostické prístupy v kontexte interdisciplinárneho výskumu a globálnych zmien. In Horizonty rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava: VEDA, 2010, s. 168-187. ISBN 978-80-224-1152-3.

KÁRÁSZ, Pavol. Projekt ročnej makroekonomickej prognózy vývoja ekonomiky Slovenska, 1990-2002. In Horizonty rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava: VEDA, 2010, s. 36-64. ISBN 978-80-224-1152-3.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Od riadenia k spravovaniu: Inštitucionálne inovácie v politike životného prostredia rozšírenej EÚ. In Horizonty rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava: VEDA, 2010, s. 110-127. ISBN 978-80-224-1152-3.

NEMCOVÁ, Edita. Od univerzálnych predpovedí k hľadaniu alternatív. In Horizonty rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava: VEDA, 2010, s. 13-35. ISBN 978-80-224-1152-3.

BANASZAK, Ilona - BECKMANN, Volker. The Role of Leadership in Establishing and Sustaining Cooperation: evidence from producer groups in Poland. In Sozialwissenschaftliche aspekte des kooperations - und genossenschaftsmanagements: Eine Publikation der Arbeitsgemeinschaft Genossenschaftswissenschaftlicher Institute e.V. (AGI). Stuttgart: ibidem-Verlag, 2009, s. 41-60. ISBN-10: 3-89821-909-7, ISBN-13: 978-3-89821-909-9.

Vedecké práce v karentovaných časopisoch


WILLIAMS, Allan M. - BALÁŽ, Vladimír. Tourism Risk and Uncertainty: Theoretical Reflections. In Journal of Travel Research, 2015, vol. 54, no. 3, p. 271-287. (2.442 - IF2014). (2015 - Current Contents, Scopus, CCC, WOS). ISSN 0047-2875.

BALÁŽ, Vladimír - BAČOVÁ, Viera. Naive Investment Strategies in Complex Financial Choices. In Ekonomický časopis, 2015, roč. 63, č. 6, s. 599-616. (0.434 - IF2014). (2015 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035.

BABOŠ, Pavol. Varieties of Capitalism, Varieties of Methods: Fitting the Empirical Data and Comparing Old and New Europe. In Ekonomický časopis, 2014, roč. 62, č. 2, s. 115-132. (2014 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035. VEGA No. 2/0010/14.

WILLIAMS, Allan M. - BALÁŽ, Vladimír. Mobility, risk tolerance and competence to manage risks. In Journal of Risk Research, 2014, vol. 17, no. 8, p. 1061-1088. (1.270 - IF2013). (2014 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 1366-9877.

WILLIAMS, Allan M. - BALÁŽ, Vladimír. Tourism, risk tolerance and competences: Travel organization and tourism hazards. In Tourism management, 2013, vol. 35, p. 209-221. (2.571 - IF2012). (2013 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0261-5177.

BALÁŽ, Vladimír - BAČOVÁ, Viera - ŠKRINIAR, Pavel. Experience and information search patterns in complex decision making. In Studia Psychologica: international journal for research and theory in psychological sciences, 2014, vol. 56, no. 1, p. 3-17. (2014 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0039-3320.

GERBERY, Daniel - FILČÁK, Richard. Exploring Multi-dimensional Nature of Poverty in Slovakia: Access to Energy and Concept of Energy Poverty. In Ekonomický časopis, 2014, roč. 62, č. 6, s. 579-597. (2014 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035. VEGA 1/0515/12 a VEGA 2/0032/11.

ŠKOBLA, Daniel - FILČÁK, Richard. Bariéry v prístupe k pitnej vode ako aspekt sociálneho vylúčenia rómskej populácie = Barriers to Access to Potable Water as an Aspect od Social Exclusion of the Roma Population. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2014, roč. 46, č. 5, s. 620-637 (0.212 - IF2013). (2014 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0049-1225. ITMS 26240120017, VEGA č. 2/0032/11.

LUBYOVÁ, Martina - VOJTKOVÁ, Mária. Analýza miery atraktívnosti národných ekonomík pre zahraničných investrorov v novom globalizovanom prostredí prostredí = Analysis of the Degree of the Attractiveness of National Economies for Foreign Investors in the New Globalized Environment. In Ekonomický časopis, 2014, roč. 62, č. 6, s. 557-578. (2014 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035. VEGA č. 2/0058/10 a Centrum excelentnosti SAV CESTA (Centrum strategických analýz).

BALÁŽ, Vladimír - BAČOVÁ, Viera - DROBNÁ, Eva - DUDEKOVÁ, Katarína - ADAMÍK, Kamil. Testing Prospect Theory Parameters. In Ekonomický časopis, 2013, roč. 61, č. 7, s. 655-671. (0.194 - IF2012). (2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035. CESTA (CE SAV CESTA - Contract No. III/2/2011).

BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. Diffusion and competition of voice communication technologies in the Czech and Slovak Republics, 1948–2009. In Technological Forecasting and Social Change, 2012, vol. 79, no. 2, p. 393-404. (1.709 - IF2011). ISSN 0040-1625.

WILLIAMS, Allan M. - BALÁŽ, Vladimír. Migration, Risk, and Uncertainty: theoretical perspectives. In Population, Space and Place, 2012, vol. 18, no. 2, p. 167-180. (1.815 - IF2011). ISSN 1544-8444.

BALÁŽ, Vladimír. Pociťovaná a skutočná finančná gramotnosť = Perceived and Actual Financial Literacy. In Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 7, s. 681-697. (0.274 - IF2011). (2012 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0013-3035. Centrum strategických analýz SAV CESTA.

FILČÁK, Richard. Environmental Justice and the Roma Settlements of Eastern Slovakia: Entitlements, Land and the Environmental Risks. In Sociologický časopis, 2012, roč. 48, č. 3, s. 537-562. (0.357 - IF2011). ISSN 0038-0288.

BÍZIKOVÁ, Lívia - NIJNIK, Maria - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Sustaining Multifunctional Forestry Through the Developing of Social Capital and Promoting Participation: A Case of Multiethnic Mountain Communities. In Small-scale Forestry, 2012, vol. 11, no. 3, p. 301-319. (2012 - Scopus, ProQuest). ISSN 1873-7617. SPECTRA+ Centre of Excellence for the Settlement Infrastructure Development of the Knowledge Based Society (no. 26240120002) from the Research and Development Operational Program funded by the ERDF).

BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. Risk attitudes and migration experience. In Journal of Risk Research, 2011, vol. 14, no. 5, pp. 583-596. (0.946 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 1366-9877. Projekt APVV 0004-07, Centre of Excellence Spectra+ No. 26240120002.

BALÁŽ, Vladimír. Štrukturálne závislosti národných inovačných systémov: modelovanie nelineárnej dynamiky inštitúcií pomocou neurónových sietí. In Ekonomický časopis, 2011, roč. 59, č. 1, s. 3-28. (0.289 - IF2010). (2011 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0013-3035. VEGA č. 2/0058/10, Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky (SPECTRA+) č. 26240120002.

KÁRÁSZ, Pavol. Makroekonomické špecifiká dlhodobého vývoja slovenského trhu práce. In Ekonomický časopis, 2011, roč. 59, č. 7, s. 684-699. (0.289 - IF2010). (2011 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0013-3035. VEGA 2/0213/09.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - FINKA, Maroš - JÍLKOVÁ, Jiřina. Polycentricita: inštitucionálna inovácia v regionálnom manažmente? In Ekonomický časopis, 2011, roč. 59, č. 10, s. 1050-1066. (0.289 - IF2010). (2011 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0013-3035. VEGA 2/0016/11, Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky SPECTRA+ (ITMS 26240120002).

AAKRE, Stine - BANASZAK, Ilona - MECHLER, Reinhard - RÜBBELKE, Dirk - WREFORD, Anita - KALIRAI, Harvir. Financial adaptation to disaster risk in the European Union: identifying roles for the public sector. In Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change: an international journal devoted to scientific, engineering, socio-economic and policy responses to environmental change, 2010, vol. 15, no. 7, pp. 721-736. (1.077 - IF2010). (2010 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1381-2386.

MCEVOY, Darryn - MATCZAK, Piotr - BANASZAK, Ilona - CHORYNSKI, Adam. Framing adaptation to climate-related extreme events. In Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change: an international journal devoted to scientific, engineering, socio-economic and policy responses to environmental change, 2010, vol. 15, no. 7, pp. 779-795. (1.077 - IF2010). (2010 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1381-2386.

BALÁŽ, Vladimír. Migrácia študentov v Európe: súťaž o ľudský kapitál. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2010, roč. 42, č. 4, s. 356-382. (0.140 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0049-1225.

BALÁŽ, Vladimír. Investičné správanie Slovákov a jeho modelovanie pomocou štrukturálnych rovníc. In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 2, s. 109-125. (0.237 - IF2009). (2010 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0013-3035.

DAWSON, Terence P. - ROUNSEVELL, Mark D. A. - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - CHOBOTOVÁ, Veronika - STIRLING, Andrew. Dynamic properties of complex adaptive ecosystems: implications for the sustainability of service provision. In Biodiversity and conservation, 2010, vol. 19, no. 10, pp. 2843-2853. (2.066 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0960-3115.

HARRINGTON, Richard - ANTON, Christian - DAWSON, Terence P. - DE BELLO, Francesco - FELD, Christian K. - HASLETT, John R. - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - KONTOGIANNI, Areti - LAVOREL, Sandra - LUCK, Gary W. - ROUNSEVELL, Mark D. A. - SAMWAYS, Michael J. - SETTELE, Josef - SKOURTOS, Michalis - SPANGENBERG, Joachim H. - VANDEWALLE, Marie - ZOBEL, Martin - HARRISON, Paula A. Ecosystem services and biodiversity conservation: concepts and a glossary. In Biodiversity and conservation, 2010, vol. 19, no. 10, pp. 2773-2790. (2.066 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0960-3115.

SLAVÍKOVÁ, Lenka - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - JÍLKOVÁ, Jiřina. Bridging theories on environmental governance: insights from free-market approaches and institutional ecological economics perspectives. In Ecological Economics, 2010, vol. 69, no. 7, pp. 1368-1372. (2.422 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0921-8009.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - CHOBOTOVÁ, Veronika. The Emergence of Multilevel Governance: the case of the biodiversity in the enlarged European union. In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 4, s. 407-422. (0.237 - IF2009). (2010 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0013-3035.

WILLIAMS, Allan M. - BALÁŽ, Vladimír. Low-Cost Carriers, Economies of Flows and Regional Externalities. In Regional Studies, 2009, vol. 43, no. 5, pp. 677-691. (0.986 - IF2008). ISSN 0034-3404.

BALÁŽ, Vladimír - FIFEKOVÁ, Elena - NEMCOVÁ, Edita. Ellsbergov paradox: rozhodovanie za podmienok rizika a neistoty. In Ekonomický časopis, 2009, roč. 57, č. 3, s. 213-229. (0.262 - IF2008). (2009 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0013-3035.

BALÁŽ, Vladimír. Formovanie názorov na pociťovanú a očakávanú infláciu: pohľad behaviorálnej ekonómie. In Ekonomický časopis, 2009, roč. 57, č. 6, s. 568-586. (0.262 - IF2008). (2009 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0013-3035.

KÁRÁSZ, Pavol - RENČKO, Juraj. Mikroekonomická adaptácia a jej súvislosti s rozvojom finančného sektora v kontexte transformačného procesu Slovenska. In Ekonomický časopis, 2009, roč. 57, č. 1, s. 21-40. (0.262 - IF2008). (2009 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0013-3035.

OUTRATA, Richard. K poňatiu, meraniu a globálnej regulácii procesu globalizácie vo svetovej ekonomike. In Politická ekonomie: teorie, modelování, aplikace, 2009, roč. 57, č. 1, s. 92-115. (0.532 - IF2008). (2009 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0032-3233.