Výskum pre prax: prenesenie výskumných výstupov o vysielaní pracovníkov do oblasti živnostenského podnikania a jeho regulácie 

Prednáška na Výročnej konferencii Slovenského živnostenského zväzu

V piatok 15. marca prezentovala Lucia Mýtna Kureková odborný príspevok na konferencii Slovenského živnostenského zväzu Chýbali by nám živnostníci? Význam živnostenského podnikania pre ekonomiku a spoločnosť.

Cieľom podujatia bolo prostredníctvom odbornej výmeny informácií poukázať na skutočný význam živnostníkov pre národné hospodárstvo a hľadať riešenia pre zlepšenie postavenia živnostníkov v spoločnosti. Na konferencii sa zúčastnili predstavitelia štátnej správy, zástupcovia zamestnávateľských zväzov, aj podnikatelia.

Lucia Mýtna Kureková a Alexandra Moran z Prognostického ústavu CPSV SAV v prezentácii predstavili vysielanie pracovníkov ako nástroj pracovnej migrácie a jeho regulačný rámec, ktorá sa opiera o výskum v projektoch POW-BRIDGE a INFO-POW realizovaných pre Európsku komisiu. Pomocou dát o vysielaní upozornili na podiel vyslaných živnostníkov zo Slovenska, ktorý je niekoľko násobne vyšší ako vo zvyšku EÚ. Množstvo vyslaných živnostníkov navyše každoročne stúpa a ich podiel v celkovom vysielaní zo Slovenska stúpol o 16 percentuálnych bodov medzi rokmi 2014 (35%) a 2022 (51%). V príspevku bol zdôraznený aj priestor pre výraznejšie zapojenie sociálnych partnerov do poskytovania informácií o vysielaní a odstraňovanie nerovností medzi firmami v prístupe k informáciám.

Ďakujeme Slovenskému živnostenskému zväzu za pozvanie na konferenciu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Tlačová správa ku konferencii: https://financnenoviny.com/narodne-hospodarstvo-vyznam-zivnostenskeho-podnikania-pre-ekonomiku-a-spolocnost/

Stránka projektu INFO-POW: https://www.prog.sav.sk/info-pow-hodnotenie-informacnych-kanalov-a-ich-vyuzitia-pri-vysielani-zamestnancov/

Stránka projektu POW-BRIDGE: https://www.prog.sav.sk/pow-bridge-preklenutie-rozdielov-medzi-legislativou-a-praxou-vo-vysielani-pracovnikov/