Časopis

PROGNOSTICKÉ PRÁCE - PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR)

Vydavateľ: Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied.

ISSN: 1338-3590 (elektronická séria)

Elektronický časopis Prognostické práce je recenzovaný vedecký časopis.

Ciele a zameranie elektronického časopisu: Prognostické práce sú originálnym príspevkom do akademickej a politickej diskusie na nasledovné témy:

 • teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte
 • sociálno-ekonomická dimenzia globálnych environmentálnych zmien, environmentálny manažment a priestorové plánovanie
 • koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny

Dostupnosť a periodicita: elektronický časopis je dostupný online na webstránke a od roku 2017 vychádza dvakrát ročne.

Jazyk publikovaných príspevkov: Redakcia chce zabezpečiť postupný prechod na publikovanie v anglickom a nemeckom jazyku.

Časopis je dokumentovaný v EBSCO

Pokyny pre autorov:
Prognostické práce prinášajú originálne príspevky výskumníkov Prognostického ústavu CSPV SAV a ďalších vedcov doma a v zahraničí. Príspevky do časopisu môžu zasielať pracovníci ktorejkoľvek akademickej inštitúcie zo SR alebo zahraničia.
Termín zasielania príspevkov do druhého čísla PP-FAR je 31.10.2022.

Postup pri recenzovaní príspevkov:
Príspevky sa zasielajú elektronicky na adresu prognostickeprace@savba.sk.
Šablóny na písanie príspevkov v slovenskom aj v anglickom jazyku sa nachádzajú v prílohe, kde sú uvedené potrebné technické parametre dokumentu (napr. formátovanie a citovanie použitej literatúry).

Recenzentov oslovuje výkonný redaktor po konzultácii s členmi redakčnej rady. Minimálne jeden recenzent je z externej inštitúcie. Recenzenti ostávajú anonymní. Príspevky už publikované inde nebudú prijaté na posúdenie. Ponúkaný príspevok by nemal byť zároveň v tom istom čase ponúkaný inému periodiku. Príspevky neprechádzajú jazykovou korekciou. Autor príspevku zodpovedá za kvalitu slovenského alebo anglického textu.

Zároveň prosíme autorov, aby k zaslaným textom príspevku pripojili Vyhlásenie o dodržaní Európskej charty výskumných pracovníkov.

Tešíme sa na spoluprácu a nové príspevky.

 

Vyhlásenie o dodrzani ECH vyskumnych pracovnikov.docx
EU_Charter_declaration.docx
Šablóna pre napísanie článku v SJ.docx
Style_Sheet_AJ.docx
Šéfredaktor

Branislav Šprocha (CSPS Institute for Forecasting SAS, Bratislava)

Redakčná rada
 • Elena Fifeková (CSPS Institute for Forecasting SAS, Bratislava)
 • Ivana Studená (CSPS Institute for Forecasting SAS, Bratislava)
 • Maroš Finka (Slovak University of Technology in Bratislava)
 • Dušana Dokupilová (CSPS Institute for Forecasting SAS, Bratislava)
 • Christiana Kliková (Faculty of Economics VSB- Technical University of Ostrava, CZ)
 • Lucia Mýtna Kureková (CSPS Institute for Forecasting SAS, Bratislava)
 • Edita Nemcová (CSPS Institute for Forecasting SAS, Bratislava)
 • Martina Polláková (University of Hertfordshire, UK)
 • Eva Sodomová (University of Economics in Bratislava)
 • Allan M. Williams (University of Surrey, UK)
 • Luděk Šídlo (Faculty of Science, Charles University, CZ)
Vedúci redaktor

Martina Chrančoková (CSPS Institute for Forecasting SAS, Bratislava)

Technický redaktor

Ingrid Pecháňová (CSPS Institute for Forecasting SAS, Bratislava)

Staršie čísla