PROGNOSTICKÉ PRÁCE - PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR)

Vydavateľ: Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied.

ISSN: 1338-3590 (elektronická séria)

Elektronický časopis Prognostické práce je recenzovaný vedecký časopis.

Ciele a zameranie elektronického časopisu: Prognostické práce sú originálnym príspevkom do akademickej a politickej diskusie na nasledovné témy:

 • teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte
 • sociálno-ekonomická dimenzia globálnych environmentálnych zmien, environmentálny manažment a priestorové plánovanie
 • koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny

Dostupnosť a periodicita: elektronický časopis je dostupný online na webstránke a od roku 2017 vychádza dvakrát ročne.

Jazyk publikovaných príspevkov: Redakcia chce zabezpečiť postupný prechod na publikovanie v anglickom a nemeckom jazyku.

Časopis je dokumentovaný v EBSCO

Pokyny pre autorov:


Prognostické práce – FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS (PP – FAR) prinášajú originálne príspevky výskumníkov Prognostického ústavu CSPV SAV a ďalších vedcov doma a v zahraničí. Príspevky do časopisu môžu zasielať pracovníci ktorejkoľvek akademickej inštitúcie zo SR alebo zahraničia. Elektronický časopis je dostupný na webstránke https://www.prog.sav.sk/casopis/ a aktualizovaný niekoľkokrát ročne.

Príspevky sú publikované v slovenskom a v anglickom jazyku. Očakávaná dĺžka príspevku by mala byť 0 až 40 strán. Šablóny na písanie príspevkov v slovenskom aj v anglickom jazyku sa nachádzajú na našej stránke https://www.prog.sav.sk, kde sú uvedené potrebné technické parametre dokumentu (napr. formátovanie a citovanie použitej literatúry – v štýle APA).

Príspevky sa zasielajú elektronicky na adresu prognostickeprace@savba.sk. Recenzentov oslovuje výkonný redaktor po konzultácii s členmi redakčnej rady. Minimálne jeden recenzent je z externej inštitúcie. Recenzenti ostávajú anonymní. Príspevky už publikované inde nebudú prijaté na posúdenie. Ponúkaný príspevok by nemal byť zároveň v tom istom čase ponúkaný inému periodiku. Príspevky neprechádzajú jazykovou korekciou. Autor príspevku zodpovedá za kvalitu slovenského alebo anglického textu. Zároveň autori príspevkov podpisujú tzv. Vyhlásenie o dodržaní Európskej charty výskumných pracovníkov.

 

Vyhlásenie o dodrzani ECH vyskumnych pracovnikov.docx
EU_Charter_declaration.docx
Šablóna pre napísanie článku v SJ.docx
Style_Sheet_AJ.docx

Redakčná rada

Hlavný redaktor

Branislav Šprocha (Prognostický ústav CSPV SAV, Bratislava)

Členovia redakčnej rady
 • Dokupilová Dušana (Prognostický ústav CSPV SAV, Bratislava)
 • Fifeková Elena (Ekonomická univerzita Bratislava)
 • Filčák Richard (Prognostický ústav CSPV SAV, Bratislava)
 • Finka Maroš (Slovenská technická univerzita Bratislava)
 • Kárász Pavol (Prognostický ústav CSPV SAV, Bratislava)
 • Kliková Christiana (Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské v Ostravě, ČR)
 • Lubyová Martina (Prognostický ústav CSPV SAV, Bratislava)
 • Mýtna Kureková Lucia (Prognostický ústav CSPV SAV, Bratislava)
 • Nemcová Edita (Prognostický ústav CSPV SAV, Bratislava)
 • Polláková Martina (University of Hertfordshire, UK)
 • Sodomová Eva (Ekonomická univerzita Bratislava)
 • Studená Ivana (Prognostický ústav CSPV SAV, Bratislava)
 • Šídlo Luděk (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, ČR)
 • Williams Allan M. (University of Surrey, UK)
Vedúci redaktor

Martina Chrančoková (Prognostický ústav – CSPV SAV, Bratislava)

Technický redaktor

Ingrid Pecháňová (Prognostický ústav – CSPV SAV, Bratislava)

Staršie čísla