Vedeckí pracovníci

 
Vedeckí pracovníci

Baláž Vladimír, doc. Ing., PhD. DrSc.

medzinárodná mobilita osôb, národný systém výskumu a inovácií, behaviorálna ekonómia
Profil
Vedeckí pracovníci

Balog Miroslav, Ing., PhD. et PhD.

inovačná a priemyselná politika, priemyselná transformácia, malé a stredné podnikanie
Profil
Dokupilova_Dusana

Dokupilová Dušana, RNDr., PhD.

matematické modely, energetická chudoba, klimatická zmena
Profil
Fifekova

Fifeková Elena, Ing., PhD.

ekonomický rozvoj, inštitucionálna kvalita, nerovnosť v príjme a bohatstve, konkurencieschopnosť ekonomiky
Profil
Vedeckí pracovníci

Filčák Richard, Mgr., MSc. PhD.

prognózovanie, ekonomicko-sociálne aspekty zmeny klímy, dekarbonizačné stratégie
Profil
Vedeckí pracovníci

Heriban Richard, Ing., PhD.

trh práce, regióny SR, migračné toky
Profil
Anna Hlavacova

Hlaváčová Anna, PhDr., CSc.

dejiny, dejiny kultúry
Profil
Vedeckí pracovníci

Chrančoková Martina , Ing., PhD.

migrácia Slovákov, tiché znalosti
Profil
Vedeckí pracovníci

Jeck Tomáš, Ing., PhD.

výkonný redaktor Ekonomického časopisu
Profil
Vedeckí pracovníci

Korytárová Katarína, Ing., PhD.

úspory energie, energetická efektívnosť opatrenia energetickej efektívnosti, práca s modelmi, vyhodnocovanie energetickej efektívnosti
Profil
Lucia Kotorova Slusna

Kotorová Slušná Ľubica , Ing., PhD.

biobanking – hodnotenie socio-ekonomických efektov, zdravotné politiky, Industry 4.0, inovácie, inovačný rozvoj
Profil
Vedeckí pracovníci

Kováčová Lucia, Mgr., MA.

pracovná integrácia zraniteľných skupín, pracovná migrácia a mobilita, aktívne politiky trhu práce
Profil
Katarina-Moravcikova(1)

Moravčíková Katarína, Ing., PhD.

trh práce, migrácia v Európe, kvantitatívne modely v sociálno-ekonomickej oblasti
Profil
Vedeckí pracovníci

Mýtna Kureková Lucia, Mgr., MA. PhD.

trh práce a zručnosti, hierarchie na trhu práce a znevýhodnené skupiny, pracovná migrácia
Profil
Nemcova Edita

Nemcová Edita, Ing., PhD.

priemysel, priemyselná politika EÚ, malé a stredné podnikanie, technology foresight
Profil
Nezinsky_Eduard

Nežinský Eduard, Ing., PhD.

prognózovanie krátkodobých časových radov, hodnotenie dopadov politík, inštitúcie a konkurencieschopnosť.
Profil
Vedeckí pracovníci

Polačková Zuzana, Mgr., MA. PhD.

sociálne podnikanie a sociálna ekonomika, zamestanonosť a zamestnateľnosť
Profil
Vedeckí pracovníci

Porubčinová Martina , Mgr., PhD.

trh práce a ľudský kapitál, informačná a digitálna gramotnosť, Industry 4.0, pracovné kompetencie
Profil
Studena Ivana

Studená Ivana, Ing., PhD.

ľudský kapitál a zručnosti, stratégie celoživotného vzdelávania, rozvoj organizácií, inovácie, trh práce
Profil
SKOBLA_FOTOw

Škobla Daniel, Mgr., MA, PhD.,

sociálne nerovnosti, trh práce, sociálne vylúčenie
Profil
Vedeckí pracovníci

Šprocha Branislav, RNDr., PhD.

populačný vývoj, rodinné a reprodukčné správanie, populačné štruktúry, rodiny a domácnosti, populačné a odvodené prognózy
Profil
Vedeckí pracovníci

Štefánik Miroslav, Mgr., PhD.

mikrosimulačné modelovanie a tvorba scenárov pre analýzy budúcich trendov trhu práce, migrácia, vzdelávacie politiky a politiky zamestnanosti
Profil