Vladimir Balaz

Baláž Vladimír, doc. Ing., PhD. DrSc.

medzinárodná mobilita osôb, národný systém výskumu a inovácií, behaviorálna ekonómia
Vedeckí pracovníci

Balog Miroslav, Ing., PhD. et PhD.

inovačná a priemyselná politika, priemyselná transformácia, malé a stredné podnikanie
Dokupilova_Dusana

Dokupilová Dušana, RNDr., PhD.

matematické modely, energetická chudoba, klimatická zmena
Brian Fabo

Fabo Brian, Mgr., MA. PhD.

trh práce, monetárna politika, využitie veľkých dát (Big Data) v ekonómii
Fifekova

Fifeková Elena, Ing., PhD.

ekonomický rozvoj, inštitucionálna kvalita, nerovnosť v príjme a bohatstve
Filcak Richard

Filčák Richard, Mgr., MSc. PhD.

prognózovanie, ekonomicko-sociálne aspekty zmeny klímy, dekarbonizačné stratégie
Heriban Richard

Heriban Richard, Ing., PhD.

trh práce, regióny SR, migračné toky
Anna Hlavacova

Hlaváčová Anna, PhDr., CSc.

dejiny, dejiny kultúry
Chrancokova Martina

Chrančoková Martina , Ing., PhD.

migrácia Slovákov, tiché znalosti
Jeck Tomas

Jeck Tomáš, Ing., PhD.

výkonný redaktor Ekonomického časopisu
Lucia Kotorova Slusna

Kotorová Slušná Ľubica , Ing., PhD.

biobanking – hodnotenie socio-ekonomických efektov, zdravotné politiky, Industry 4.0
Kovacova Lucia

Kováčová Lucia, Mgr., MA.

pracovná integrácia zraniteľných skupín, pracovná migrácia a mobilita, aktívne politiky trhu práce
Moran Alexandra profil

Moran Alexandra, LLM

Pracovná migrácia, vysielanie zamestnancov, pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, kultúrny a kreatívny priemysel
Katarina-Moravcikova(1)

Moravčíková Katarína, Ing., PhD.

trh práce, migrácia v Európe, kvantitatívne modely v sociálno-ekonomickej oblasti
Mytna Kurekova Lucia

Mýtna Kureková Lucia, Mgr., MA. PhD.

trh práce a zručnosti, hierarchie na trhu práce a znevýhodnené skupiny, pracovná migrácia
Nemcova Edita

Nemcová Edita, Ing., PhD.

priemysel, priemyselná politika EÚ, malé a stredné podnikanie, technology foresight
Nezinsky_Eduard

Nežinský Eduard, Ing., PhD.

prognózovanie krátkodobých časových radov, hodnotenie dopadov politík
Polackova Zuzana

Polačková Zuzana, Mgr., MA. PhD.

sociálne podnikanie a sociálna ekonomika, zamestanonosť a zamestnateľnosť
Porubcinova Martina

Porubčinová Martina , Mgr., PhD.

trh práce a ľudský kapitál, informačná a digitálna gramotnosť, Industry 4.0, pracovné kompetencie
Studena Ivana

Studená Ivana, Ing., PhD.

ľudský kapitál a zručnosti, stratégie celoživotného vzdelávania, rozvoj organizácií, inovácie, trh práce
SKOBLA_FOTO

Škobla Daniel, Mgr., MA, PhD.,

sociálne nerovnosti, trh práce, sociálne vylúčenie
Sprocha Branislav

Šprocha Branislav, RNDr., PhD.

populačný vývoj, rodinné a reprodukčné správanie, populačné štruktúry, rodiny a domácnosti, populačné a odvodené prognózy
Stefanik Miroslav

Štefánik Miroslav, Mgr., PhD.

mikrosimulačné modelovanie a tvorba scenárov pre analýzy budúcich trendov trhu práce, migrácia, vzdelávacie politiky a politiky zamestnanosti