Vladimir Balaz

Baláž Vladimír, doc. Ing., PhD. DrSc.

medzinárodná mobilita osôb, národný systém výskumu a inovácií, behaviorálna ekonómia

Vedeckí pracovníci

Balog Miroslav, Ing., PhD. et PhD.

inovačná a priemyselná politika, priemyselná transformácia, malé a stredné podnikanie

Dokupilova_Dusana

Dokupilová Dušana, RNDr., PhD.

matematické modely, energetická chudoba, klimatická zmena

Brian Fabo

Fabo Brian, Mgr., MA. PhD.

trh práce, monetárna politika, využitie veľkých dát (Big Data) v ekonómii

Fifekova

Fifeková Elena, Ing., PhD.

ekonomický rozvoj, inštitucionálna kvalita, nerovnosť v príjme a bohatstve

Filcak Richard

Filčák Richard, Mgr., MSc. PhD.

prognózovanie, ekonomicko-sociálne aspekty zmeny klímy, dekarbonizačné stratégie

Heriban Richard

Heriban Richard, Ing., PhD.

trh práce, regióny SR, migračné toky

Anna Hlavacova

Hlaváčová Anna, PhDr., CSc.

dejiny, dejiny kultúry

Chrancokova Martina

Chrančoková Martina , Ing., PhD.

migrácia Slovákov, tiché znalosti

Jeck Tomas

Jeck Tomáš, Ing., PhD.

výkonný redaktor Ekonomického časopisu

Lucia Kotorova Slusna

Kotorová Slušná Ľubica , Ing., PhD.

biobanking – hodnotenie socio-ekonomických efektov, zdravotné politiky, Industry 4.0

Kovacova Lucia

Kováčová Lucia, Mgr., MA.

pracovná integrácia zraniteľných skupín, pracovná migrácia a mobilita, aktívne politiky trhu práce

Moran Alexandra profil

Moran Alexandra, LLM

Pracovná migrácia, vysielanie zamestnancov, pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, kultúrny a kreatívny priemysel

Katarina-Moravcikova(1)

Moravčíková Katarína, Ing., PhD.

trh práce, migrácia v Európe, kvantitatívne modely v sociálno-ekonomickej oblasti

Mytna Kurekova Lucia

Mýtna Kureková Lucia, Mgr., MA. PhD.

trh práce a zručnosti, hierarchie na trhu práce a znevýhodnené skupiny, pracovná migrácia

Nemcova Edita

Nemcová Edita, Ing., PhD.

priemysel, priemyselná politika EÚ, malé a stredné podnikanie, technology foresight

Nezinsky_Eduard

Nežinský Eduard, Ing., PhD.

prognózovanie krátkodobých časových radov, hodnotenie dopadov politík

Polackova Zuzana

Polačková Zuzana, Mgr., MA. PhD.

sociálne podnikanie a sociálna ekonomika, zamestanonosť a zamestnateľnosť

Porubcinova Martina

Porubčinová Martina , Mgr., PhD.

trh práce a ľudský kapitál, informačná a digitálna gramotnosť, Industry 4.0, pracovné kompetencie

Repikova Martina

Repíková Martina Ing.

energetické trhy, obnoviteľné zdroje energie, energetická bezpečnosť, uhlíková neutralita, dekarbonizácia, zmena klímy a udržateľnosť

Studena Ivana

Studená Ivana, Ing., PhD.

ľudský kapitál a zručnosti, stratégie celoživotného vzdelávania, rozvoj organizácií, inovácie, trh práce

SKOBLA_FOTO

Škobla Daniel, Mgr., MA, PhD.,

sociálne nerovnosti, trh práce, sociálne vylúčenie

Sprocha Branislav

Šprocha Branislav, doc. RNDr., PhD.

populačný vývoj, rodinné a reprodukčné správanie, populačné štruktúry, rodiny a domácnosti, populačné a odvodené prognózy

Marian Vavra

Vávra Marián, Ing., M.Sc., Ph.D.

Analýza časových radov, simulačné a bootstrapovacie metódy, ekonometrické modelovanie a prognózovanie