Profil: Miroslav Balog, Ing., PhD. et PhD. samostatný vedecký pracovník


Výskumné zameranie

  • Inovačná a priemyselná politika
  • Priemyselná transformácia
  • Malé a stredné podnikanie

Prognózy, výhľady, analýzy, stratégie

  • Pilotné testovanie expertných metód rozhodovania (AHP) na úrovni tímov VaV organizácií pôsobiacich v témach Industry 4.0

Profil samostatného vedeckého pracovníka

Miroslav Balog pôsobí na Prognostickom ústave Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Ukončil doktorandské štúdium v odboroch Anorganická technológia a materiály a Odvetvové a prierezové ekonomiky. Získal Fulbrightovo štipendium na Michigan State University. V rokoch 2007-2016 pôsobil v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre kde bol ako riaditeľ Sekcie inovácii zodpovedný za návrh a implementáciu niekoľkých typov podporných mechanizmov. Publikoval množstvo článkov vo vedeckých a odborných časopisoch. Je spoluautor napr. Stratégie inteligentnej špecializácie a Operačného programu výskum a inovácie.


Vedecké projekty


Vybraná publikačná činnosť

BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš** - BALOG, Miroslav. Beyond financial success : success goals of creative entrepreneurs. In Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2022, vol. 11, no. 1, art. no. 14. (2022 - SCOPUS). ISSN 2192-5372. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13731-022-00207-6 (VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ)

BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. Inter-Industry Co-Operation in Research and Innovation-Mapping Research and Innovation Networks in Slovakia. In Economic and Social Development : 66th International Scientific Conference on Economic and Social Development: book of proceedings, Rabat, 26-27 March, 2021 [elektronický zdroj]. Editors: Khalid Hammes, Hrvoje Volarevic, Olga Kaurova. - Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North, 2021, p. 116-127. ISSN 1849-7535. (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development)

BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. Regional Milieus and Efficiency of Business Advice Programmes. In Economic and Social Development : 74th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development: Book of Proceedings, Lisbon, 18-19 November, 2021. Editors: Ana Lorga da Silva, Ljerka Luic, Abdelhamid Nechad. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2021, p. 193-202. ISSN 1849-7535. (Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development Developmen)

BALOG, Miroslav - KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - ORLICKA, Jana. R&D Links Between Industry 4.0 and the Creative Industries - A Case Study of the Slovak Republic. In Economic and Social Development : 74th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development: Book of Proceedings, Lisbon, 18-19 November, 2021. Editors: Ana Lorga da Silva, Ljerka Luic, Abdelhamid Nechad. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2021, p. 142-150. ISSN 1849-7535. (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development Developmen)

KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - NEMCOVÁ, Edita - POLAČKOVÁ, Zuzana - FILČÁK, Richard - DOKUPILOVÁ, Dušana - JECK, Tomáš - BALÁŽ, Vladimír - BALOG, Miroslav. Identification of Development Trends of Biobanking and Its Potential for Further Progress. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2021, vol. 13, no. 1, pp. 5-20. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2021.13.001 (ITMS: NFP313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia)