Prognostický ústav - základné informácie

Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied bol založený v roku 1989. Od roku 2015 je Prognostický ústav SAV súčasťou Centra sociálnych a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. Toto centrum vzniklo na základe zriaďovacej listiny 1.10.2015 spojením Prognostického ústavu, Ústavu experimentálnej psychológie a Spoločenskovedného ústavu.

Predmetom činnosti Prognostického ústavu je interdisciplinárny základný a aplikovaný výskum v oblastiach:

  • teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte
  • sociálno-ekonomická dimenzia globálnych environmentálnych zmien
  • koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny

Strategickým cieľom Prognostického ústavu je realizovať základný a aplikovaný výskum pre pochopenie a manažovanie globálnych a lokálnych ekonomických, sociálnych a environmentálnych problémov. Multidisciplinárny tím výskumníkov patrí v SR k lídrom pri identifikácii globálnych výziev a navrhovaní strategických riešení pre ekonomické a sociálne politiky. Tím expertov spája akademický výskum s praxou. Snaží sa podporovať verejné politiky založené na údajoch a kvalitných informáciách a vstupovať do verejnej diskusie na medzinárodnej, regionálnej a národnej úrovni.

Prístup k riešeniu úloh je založený na spolupráci. Experti PÚ SAV pracujú v interdisciplinárnych tímoch a vytvárajú expertné komunity, ktoré sa zaoberajú analýzami, výskumom. Experti PÚ SAV spolupracujú s výskumnými pracovníkmi v Európskej únii aj mimo nej v neformálnych a formálnych výskumných a projektovo orientovaných sieťach.

Silnou stránkou PÚ SAV je aplikovanie vedy pre prax. Interdisciplinárny výskum je zameraný na analýzy a rozvojové stratégie v transformačnom procese z perspektívy udržateľného rozvoja, budovania sociálnej a ekonomickej kohézie a zamestnanosti a prístupu k ekonomickým a environmentálnym zdrojom a analýzy trendov v kontexte sociálneho a ekonomického vývoja.

Publikácie: Ústav zabezpečuje vydávanie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov prostredníctvom monografií, zborníkov, periodickej a neperiodickej tlače. Ústav vydáva recenzované „Prognostické práce“ (ISSN 1337-9666). Ústav je i naďalej spoluvydavateľom CC periodika „Ekonomický časopis".

V súčasnosti je v databáze publikačnej činnosti ústavu registrovaných 69 knižných publikácií, z toho sedem dostupných v online databáze Ústrednej knižnice SAV a 213 článkov evidovaných v databáze Web of Science. Popularizácia výsledkov výskumu sa zabezpečuje častými vystúpeniami špičkových pracovníkov ústavu v televízii, rozhlase a tlači.

Klientmi PÚ SAV sú centrálne úrady štátnej správy, najmä Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo životného prostredia. V zahraničí sú najvýznamnejšími partnermi Európska komisia (generálne riaditeľstvá DG Research and Innovation, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, DG Environment, DG Regional and Urban Policy, Spojené výskumné centrum Európskej únie). Experti PU SAV pracujú aj pre medzinárodné organizácie ako sú Svetová banka, Rozvojový program OSN (UNDP), UNEP, a ďalší.

Prognostický ústav je lídrom v rozvoji metodológie, výskumu a praxe v oblasti evaluačných štúdií. Experti PÚ SAV boli koordinátorom ex-ante hodnotenia Partnerskej dohody Slovenskej republiky a viedli sme niekoľko rozsiahlych evaluačných projektov v oblasti impaktov politík súdržnosti.

V rámci medzinárodných projektov PÚ SAV pomáha riešiť problematiku sociálneho podnikania v Európskej únii, pracujeme na mitigačných a adaptačných opatreniach v oblasti zmeny klímy, pomáhame definovať ekonomické a sociálne aspekty manažmentu trhu s energiami, vytvárame príklady praxe pre zamestnávanie marginalizovaných obyvateľov Dunajského regiónu.