Doktorandské štúdium

Prognostický ústav CSPV SAV, v.v.i. má ako externá vzdelávacia inštitúcia uzavretú dohodu o spolupráci pri uskutočňovaní doktorandského štúdia s dvomi vysokoškolskými inštitúciami:

 • Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave v študijnom programe Európske štúdiá a politiky
 • Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom programe Economics v dennej forme štúdia v anglickom jazyku

 

ČO PONÚKA PÚ CSPV SAV, v.v.i. SVOJIM DOKTORANDOM/KÁM?

 • Získať medzinárodne uznávaný akademický titul „PhD.“
 • Aktívna participácia doktorandov na vedecko-výskumných projektoch
 • Účasť na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách
 • Príjemný a podporujúci pracovný kolektív
 • Časová flexibilita
 • Študijná literatúra dostupná v našej knižnici
 • Možnosť študijných pobytov na univerzitách v zahraničí
 • Pravidelné konzultácie a spoločné semináre zamerané na riešenie aktuálnej problematiky

 

ZOZNAM ŠKOLITEĽOV PÚ CSPV SAV, v.v.i.:

 • Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
 • Edita Nemcová, PhD.
 • Richard Filčák, MSc. PhD.
 • Lucia Mýtna Kureková, M.A. PhD.
 • RNDr. Branislav Šprocha, PhD.

 

AKTUÁLNE TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023:

Školiteľ: Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD.

Prijímajúca škola: FSEV UK v Bratislave

 

Školiteľka: Mgr., MA Lucia Mýtna Kureková, PhD.

Prijímajúca škola: NHF  Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Školiteľ: doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD.

Prijímajúca škola: NHF  Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Ak vás témy zaujali, potrebné informácie o podmienkach a termíne prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium nájdete na webstránke jednotlivých fakúlt:

Dohodnite si e-mailom konzultácie k vybranej téme priamo so školiteľom/-ľkou z Prognostického ústavu CSPV SAV, v.v.i..