BIOFORD – Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

  • Ing. Balog Miroslav PhD.
  • 06/2020 - 06/2023
Komplexné Komplexné strategické výskumno-vývojové infraštruktúry sú jedným z najdôležitejších nástrojov EÚ na identifikáciu a riešenie závažných spoločenských, environmentálnych, alebo ekonomických výziev v európskom priestore. Poskytujú zdroje, služby a vybavenie, ktoré podporuje a urýchľuje celý proces výskumu a vývoja. Jednou z kritických VaV infraštruktúr sú tzv. biobanky. Biobanky predstavujú jedny z najdôležitejších výskumných infraštruktúr pre biomedicínsky výskum a vývoj. Aby bola zabezpečená excelentnosť, interdisciplinarita a aplikovateľnosť riešenia jednotlivých aktivít projektu, bol pripravený komplexný konzorciálny návrh na vybudovanie spoločného pracoviska so zdieľaným, otvoreným prístupom pre členov konzorcia a potenciálne ďalšie akademické inštitúcie, ktoré prejavia záujem o spoluprácu. Predpokladáme, že vybudovanie systémovej infraštruktúry zlepší tiež dynamiku účasti v projektoch Horizontu 2020 a iných finančných schémach na národnej a medzinárodnej úrovni. Celkový cieľ projektu: rozšírenie a dobudovanie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom vybudovanie systému biobankingu pre nádorové a raritné ochorenia a jeho integráciu do medzinárodnej siete výskumných infraštruktúr. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o projekt so strategickým významom v oblasti biomedicíny, boli do projektu integrované akademické pracoviská, výskumné centrá a parky a zdravotnícke inštitúcie ktoré majú vo svojich programoch biomedicínu a je predpoklad, že práve v týchto inštitúciách sú sústredené najkvalitnejšie vedecko-výskumné kapacity pri dostatočnom infraštruktúrnom zabezpečení. Projekt vo všetkých svojich špecifických cieľoch podporuje integráciu, optimalizáciu a ďalší rozvoj výskumnej infraštruktúry vrátane medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, ktorá je kľúčovým prvkom realizácie jednotlivých aktivít projektu. Obsahovo je projekt priamo naviazaný na doménu č.4 RIS3 Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, hlavný trend: Inovatívne diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej / precíznej medicíny. Výsledky a výstupy projektu budú v plnom rozsahu využité v hlavnom NACE odvetví danej domény, ktorým je Q86 – Zdravotníctvo.