BIOFORD – Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

  • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
  • BIOFORD
  • NFP313010AFG5
  • Univerzita Komenského v Bratislave
  • Slovensko
  • Ing. Balog Miroslav PhD.
  • Matúš Adamkovič, Vladimír Baláž, Dušana Dokupilová, Denisa Fedáková, Richard Filčák, Tomáš Jeck, Ľubica Kotorová Slušná, Edita Nemcová, Ivana Piterová, Zuzana Polačková, Martina Porubčinová, Matúš Grežo, Jitka Gurňáková, Martin Sedlár
  • 06/2020 - 06/2023
  • Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
  • Slovensko: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Národný onkologický ústav v Bratislave, Národný ústav reumatických chorôb, Žilinská univerzita v Žiline

Komplexné strategické výskumno-vývojové infraštruktúry sú jedným z najdôležitejších nástrojov EÚ na identifikáciu a riešenie závažných spoločenských, environmentálnych, alebo ekonomických výziev v európskom priestore. Poskytujú zdroje, služby a vybavenie, ktoré podporuje a urýchľuje celý proces výskumu a vývoja. Jednou z kritických VaV infraštruktúr sú tzv. biobanky. Biobanky predstavujú jedny z najdôležitejších výskumných infraštruktúr pre biomedicínsky výskum a vývoj. Aby bola zabezpečená excelentnosť, interdisciplinarita a aplikovateľnosť riešenia jednotlivých aktivít projektu, bol pripravený komplexný konzorciálny návrh na vybudovanie spoločného pracoviska so zdieľaným, otvoreným prístupom pre členov konzorcia a potenciálne ďalšie akademické inštitúcie, ktoré prejavia záujem o spoluprácu. Predpokladáme, že vybudovanie systémovej infraštruktúry zlepší tiež dynamiku účasti v projektoch Horizontu 2020 a iných finančných schémach na národnej a medzinárodnej úrovni. Celkový cieľ projektu: rozšírenie, dobudovanie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom vybudovania systému biobankingu pre nádorové a raritné ochorenia a jeho integráciu do medzinárodnej siete výskumných infraštruktúr. Vzhľadom na to, že ide o projekt so strategickým významom v oblasti biomedicíny, boli do projektu integrované akademické pracoviská, výskumné centrá a parky, zdravotnícke inštitúcie ktoré majú vo svojich programoch biomedicínu a je predpoklad, že práve v týchto inštitúciách sú sústredené najkvalitnejšie vedecko-výskumné kapacity pri dostatočnom infraštruktúrnom zabezpečení. Projekt vo všetkých svojich špecifických cieľoch podporuje integráciu, optimalizáciu a ďalší rozvoj výskumnej infraštruktúry vrátane medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, ktorá je kľúčovým prvkom realizácie jednotlivých aktivít projektu. Obsahovo je projekt priamo naviazaný na doménu č.4 RIS3 Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, hlavný trend: Inovatívne diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej/precíznej medicíny. Výsledky a výstupy projektu budú v plnom rozsahu využité v hlavnom NACE odvetví danej domény, ktorým je Q86 – Zdravotníctvo.