Profil: doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD. DrSc., vedúci vedecký pracovník


Výskumné zameranie

  • medzinárodná mobilita osôb
  • národný systém výskumu a inovácií
  • behaviorálna ekonómia

Prognózy, výhľady, analýzy, stratégie

  • Pilotné testovanie expertných metód rozhodovania (Delphi a Analytický hierarchický proces) na najvyššej politickej úrovni v Slovenskej republike
  • Zaangažovanosť kľúčových stakeholderov a použitie participatívnych multikriteriálnych metód rozhodovania pri príprave dlhodobých rozvojových stratégií SR

Profil vedúceho vedeckého pracovníka

Vladimír Baláž pracuje v Prognostickom ústave SAV od roku 1989 a v súčasnosti pôsobí ako vedúci vedecký pracovník. Slovenská komisia pre vedecké hodnosti mu udelila hodnosť DrSc. (2007) a Slovenská technická univerzita titul docenta (2011). Od roku 2012 je akademikom - členom Učenej spoločnosti SAV. Vladimír Baláž bol v rámci viacerých výskumných projektov v rokoch 1997-2013 zamestnaný ako vedecký pracovník aj na britských univerzitách v Exeteri, Londýne a Surrey. Vladimír Baláž od roku 1994 vykonáva expertíznu a poradenskú činnosť pre vládu SR, združenia finančných inštitúcií a špecifické finančné inštitúcie. Pre ministerstvá hospodárstva a financií vypracoval niekoľko expertných štúdií o rozvoji finančného trhu a inovačných politikách. Viedol kolektív expertov hodnotiacich efekty Štrukturálnych a kohéznych fondov na dosahovanie cieľov Stratégie Európa 2020 v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja, a životného prostredia


Vedecké projekty


Vybraná publikačná činnosť

BALÁŽ, Vladimír - DOKUPILOVÁ, Dušana - FILČÁK, Richard. Participatory multi-criteria methods for adaptation to climate change. In Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change : an international journal devoted to scientific, engineering, socio-economic and policy responses to environmental change, 2021, vol. 26, no. 4, art. no. 15. (2020: 3.583 - IF, Q2 - JCR, 0.994 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 1381-2386. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11027-021-09955-4 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie)

BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. - MORAVČÍKOVÁ, Katarína - CHRANČOKOVÁ, Martina. What competences, which migrants? Tacit and explicit knowledge acquired via migration. In Journal of Ethnic and Migration Studies, 2021, vol. 47 no. 8, pp. 1758-1774. (2020: 5.340 - IF, Q1 - JCR, 1.505 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 1369-183X. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1679409 (Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách)

WILLIAMS, Allan M. - CHEN, Jason Li - LI, Gang - BALÁŽ, Vladimír. Risk, uncertainty and ambiguity amid Covid-19: A multinational analysis of international travel intentions national analysis of international travel intentions. In Annals of Tourism Research, 2022, vol. 92, article number 103346. ISSN 0160-7383. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103346 Typ: ADCA