Profil: Edita Nemcová, Ing., PhD., samostatná vedecká pracovníčka


Výskumné zameranie

 • Priemysel
 • Priemyselná politika EÚ
 • Malé a stredné podnikanie
 • Technology foresight

Prognózy, výhľady, analýzy, stratégie

 • Posudzovanie perspektív vývoja priemyslu a podnikateľského prostredia.

Profil samostatnej vedeckej pracovníčky

Edita Nemcová pracuje v SAV od roku 1990. Študovala na VŠE v Bratislave, titul PhD. získala v roku 1999. Pôsobila vo funkcii riaditeľky Prognostického ústavu SAV (2008 – 2011) a vedúcej organizačnej zložky PÚ CSPV SAV (09/2015 – 01/2017). V rokoch 2010 – 2017 bola členkou Vedeckej rady Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft so sídlom v Hannoveri. V súčasnosti je samostatnou vedeckou pracovníčkou CSPV SAV. Vo svojej výskumnej práci sa primárne koncentruje na oblasť rozvoja priemyslu, priemyselnú politiku a MSP. Podieľala sa na riešení viacerých medzinárodných (COST, 6 RP) aj domácich projektov.


Vedecké projekty


  Vybraná publikačná činnosť

  FIFEKOVÁ, Elena - NEMCOVÁ, Edita - NEŽINSKÝ, Eduard - STUDENÁ, Ivana. Dilemmas of Economic Growth. The path from unlimited possibilities towards responsibility? Reviewers: Daneš Brzica, Karol Morvay. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. 80 s. Dostupné na internete: https://prog.tankit.sk/wp-content/uploads/Dilemas_of_economic_growth.pdf. ISBN 978-80-7676-042-4 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie)

  FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard - NEMCOVÁ, Edita. Disparities in EU Regions: First Take. In Economic and Social Policy : Proceedings of the International Scientific Conference, September 7-9, 2021, Čeladná, Czech Republic. Editors: Veronika Nálepková, Martina Pavlorková. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2021, s. 103-115. ISBN 978-80-87291-29-0. ISSN 2571-1776. Dostupné na internete: https://www.narodacek.cz/wp-content/uploads/2022/01/66665v_Proceedings-of-the-International-Scientific__-Conference_202180-2-115-127.pdf (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Economic and Social Policy : International Scientific Conference)

  KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - NEMCOVÁ, Edita - POLAČKOVÁ, Zuzana - FILČÁK, Richard - DOKUPILOVÁ, Dušana - JECK, Tomáš - BALÁŽ, Vladimír - BALOG, Miroslav. Identification of Development Trends of Biobanking and Its Potential for Further Progress. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2021, vol. 13, no. 1, pp. 5-20. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2021.13.001

  KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - BALOG, Miroslav - BALÁŽ, Vladimír - NEMCOVÁ, Edita - FILČÁK, Richard - JECK, Tomáš - ANTOŠOVÁ, Martina. Rise of Biobanking in the EU: Evidence from the Framework Programmes. In WSEAS Transactions on Business and Economics, 2021, vol. 18, pp. 1304-1318. (2020: 0.158 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1109-9526. Dostupné na: https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.121

  NEMCOVÁ, Edita - FIFEKOVÁ, Elena. Trap of Dominance or Prospects of the EU Automotive Industry in the Context of Challenges and Strategies. In Economic and Social Policy : Proceedings of the International Scientific Conference, September 7-9, 2021, Čeladná, Czech Republic. Editors: Veronika Nálepková, Martina Pavlorková. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2021, s. 349-360. ISBN 978-80-87291-29-0. ISSN 2571-1776. Dostupné na internete: https://www.narodacek.cz/wp-content/uploads/2022/01/66665v_Proceedings-of-the-International-Scientific__-Conference_202180-2-361-372.pdf (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Economic and Social Policy : International Scientific Conference)

  ŠPROCHA, Branislav - FILČÁK, Richard - DOKUPILOVÁ, Dušana - NEMCOVÁ, Edita - JECK, Tomáš. Straty ľudského kapitálu v dôsledku predčasných úmrtí na vybrané onkologické ochorenia v Európe a na Slovensku = Human Capital Losses Due To Premature Deaths from the Selected Cancer Diseases in Europe and Slovakia. In RELIK 2021: Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings, November 4-5, 2021, Prague, Czech Republic. Edited by: Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. - Prague : Prague University of Economics and Business, 2021, s. 744-758. ISBN 978-80-245-2429-0. Dostupné na internete: https://relik.vse.cz/2021/download/pdf/469-Sprocha-Branislav-paper.pdf (NFP313010V446 : Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života. RELIK 2021 : mezinárodní vědecká konference)

  FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard - NEMCOVÁ, Edita. Emission Efficiency: DEA Approach. In Economic and Social Policy : Proceedings of the International Scientific Conference, September 1–3, 2020, Trojanovice, Czech republic. Editors: Veronika Nálepová, Natalie Uhrová. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2020, s. 43-53. ISBN 978-80-87291-27-6. ISSN 2571-1776. Dostupné na internete: https://www.narodacek.cz/wp-content/uploads/2021/01/Proceedings-of-the-International-Scientific-Conference_2020.pdf (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Economic and Social Policy : Proceedings of the International Scientific Conference

  NEMCOVÁ, Edita. Foresight as a tool of policy formulation: the Slovak foresight exercise. In Participation and Interaction in Foresight: dialogue, dissemination and visions. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Publishing Lim., 2013, s. 238-253. (2013 - WOS, SCOPUS). ISBN 978-1-78195-613-7.

  FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard - NEMCOVÁ, Edita. Global Competitiveness of Europe: A Robust Assessment. In Danube: Law, Economics and Social Issues Review, 2018, vol. 9, no. 4, p. 245-260.

  FIFEKOVÁ, Elena - NEMCOVÁ, Edita. Impact of FDI on Economic Growth: Evidence from V4 Countries. In Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences, 2015, vol. 23, no. 1, p. 7-14. (2014: 0.217 - SJR, Q3 - SJR). (2015 - SCOPUS). ISSN 1416-3837.

  NEMCOVÁ, Edita. Klastre a ich úloha v rozvoji regiónu. In Ekonomický časopis, 2004, roč. 52, č. 6, s. 739-754. (2003: 0.062 - IF, karentované - CCC). (2004 - Current Contents, WOS). ISSN 0013-3035.