Slovensko 2030

  • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
  • VEGA 2/0001/22
  • Edita Nemcová
  • 01.01.2022 - 31.12.2025
  • Vladimír Baláž, Miroslav Balog, Elena Fifeková, Matúš Baliak, Martina Chrančoková, Eduard Nežinský, Zuzana Polačková, Ľubica Kotorová Slušná
  • VEGA

Ťažiskom prognostického projektu je výskum vybraných aspektov ekonomického, sociálneho a environmentálneho vývoja SR v kontexte plnenia cieľov Agendy 2030. Posledná dekáda priniesla spomaľovanie globálneho rastu v dôsledku deglobalizácie a rastúcich environmentálnych nákladov. Tieto trendy sú umocnené aj globálnou pandémiou, ktorá urýchlila štrukturálnu transformáciu vyspelých ekonomík smerom k digitalizácii, inteligentnému priemyslu a novým modelom výskumu a inovácií. Projekt sa sústredí najmä na ciele Agendy 2030, v ktorých má výskumný tím dlhodobú expertízu (cieľ 8 – Dôstojná práca a ekonomický rast, cieľ 9 – Priemysel, inovácie a infraštruktúra). Výzvou pre výskum bude: (i) dať Agende 2030 v cieľoch 8 a 9 hlbšie teoretické základy; (ii) vypracovať súbor analýz zameraných na aktualizáciu cieľov Agendy v dobe po pandémii, ktorá priniesla zásadné zmeny v niektorých technologických i sociálnych trendoch; (iii) navrhnúť mix politík pre zabezpečenie dlhodobej sociálnej a ekonomickej udržateľnosti Slovenska.