Slovensko 2030

 • Ing. Edita Nemcová, PhD.
 • doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD. DrSc.
  Ing. Miroslav Balog, PhD.
  Ing. Elena Fifeková, PhD.
  Ing. Martina Chrančoková, PhD.
  doc. Ing. Eduard Nežinský, PhD.
  Mgr. M.A. Zuzana Polačková, PhD.
  Ing. Ľubica Kotorová Slušná, PhD.
 • 01/2022 - 12/2025
 • 2/0001/22
 • 1.1.2022 – 31.12.2025
Ťažiskom prognostického projektu je výskum vybraných aspektov ekonomického, sociálneho a environmentálneho vývoja SR v kontexte plnenia cieľov Agendy 2030. Posledná dekáda priniesla spomaľovanie globálneho rastu v dôsledku deglobalizácie a rastúcich environmentálnych nákladov. Tieto trendy sú umocnené aj globálnou pandémiou, ktorá urýchlila štrukturálnu transformáciu vyspelých ekonomík smerom k digitalizácii, inteligentnému priemyslu a novým modelom výskumu a inovácií. Projekt sa sústredí najmä na ciele Agendy 2030, v ktorých má výskumný tím dlhodobú expertízu (cieľ 8 – Dôstojná práca a ekonomický rast, cieľ 9 – Priemysel, inovácie a infraštruktúra). Výzvou pre výskum bude: (i) dať Agende 2030 v cieľoch 8 a 9 hlbšie teoretické základy; (ii) vypracovať súbor analýz zameraných na aktualizáciu cieľov Agendy v dobe po pandémii, ktorá priniesla zásadné zmeny v niektorých technologických i sociálnych trendoch; (iii) navrhnúť mix politík pre zabezpečenie dlhodobej sociálnej a ekonomickej udržateľnosti Slovenska.