Profil: Ivana Studená, Ing., PhD., vedecká pracovníčka


Výskumné zameranie

 • Ľudský kapitál, zručnosti, celoživotné vzdelávanie
 • Trh práce, dopyt po pracovnej sile na úrovni podnikov a organizácií
 • Rozvoj organizácií, inovácie, stratégie ľudských zdrojov

Prognózy, výhľady, analýzy, stratégie

 • Ľudský kapitál a determinanty jeho rozvoja ako kľúčový faktor pre udržateľný rozvoj, konkurencieschopnosť a sociálny zmier na mikro, meso aj makro úrovni.

Profil vedeckej pracovníčky

Ivana Studená pracuje ako vedecká pracovníčka v Centre spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Medzi oblasti aktuálneho výskumu patria rozvoj zručností dospelých, trhy práce, stratégie celoživotného vzdelávania, organizačný rozvoj a regionálny a miestny rozvoj. Poskytuje odborné poradenstvo verejným a mimovládnym inštitúciám v oblasti politík a stratégií celoživotného vzdelávania a vzdelávania dospelých, rozvoja zručností dospelých a zraniteľných skupín. Viedla slovenský tím projektu Horizont 2020 ENLIVEN (Podpora celoživotného vzdelávania pre inkluzívnu a živú Európu), projektu POW BRIDGE a vedie CSPV tím projektu I SKILL.
V minulosti pracovala v OECD, Centrum pre miestny rozvoj LEED v Trente v Taliansku a v korporátnej sfére v Česku a na Slovensku.
Cudzie jazyky: anglický (C2), francúzsky (B2), taliansky (B2), rusky (B1) a nemecky (B1).


Vedecké projekty


  Vybraná publikačná činnosť

  Kováčová, Lucia - Studená, Ivana - Mýtna Kureková, Lucia. Bridging the gap between legislation and practice in the posting of workers: Slovakia Country Report : POW-BRIDGE. Reviewers: Sonila Danaj, Miloslav Bahna. [Vienna] : [European Centre for Social Welfare Policy and Research], 2021. 35 p. Dostupné na internete: https://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2021-04/POWBRIDGE_Country%20Report%20SLOVAKIA_31032021.pdf (VS/2019/0396 : POW-Bridge: Preklenutie rozdielov medzi legislatívou a praxou vo vysielaní pracovníkov. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku)

  Kováčová, Lucia - Studená, Ivana - Mýtna Kureková, Lucia. Challenges encountered by employers in the posting of workers in Slovakia : Posting of workers in the framework of the provision of services, Policy Brief 2021/14. Vienna : European Centre, 2021. 10 p. vyšlo aj v slovenčine: Výzvy vo vysielaní pracovníkov z pohľadu zamestnávateľov na Slovensku. Vysielanie pracovníkov na výkon prác pri poskytovaní služieb. Dostupné na internete: <https://www.euro.centre.org/publications/detail/4174 https://www.euro.centre.org/downloads/detail/4233> (VS/2019/0396 : POW-Bridge: Preklenutie rozdielov medzi legislatívou a praxou vo vysielaní pracovníkov. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku)

  Habodászová, Ľuba - Studená, Ivana. Marečku, podejte mi pero! Bratislava : Inštitút finančnej politiky, 2021. 5 s. Komentár, 2021/16. Dostupné na internete: https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/komentare/komentare-z-roku-2021/16-marecku-podejte-mi-pero-november-2021.html

  Studená, Ivana. Increasing chances of adults in Slovakia for upskilling: barriers, opportunities and individualised policy tools. ENLIVEN Policy Brief No. 18. Brussels: European Commission, 2020. https://h2020enliven.files.wordpress.com/2020/07/enliven-pb18-slovakia_en.pdf

  Studená, Ivana - Polačková, Zuzana, (2020) The Slovakian Rejoinder to Youth Guarantee, in M. Milana et al. (eds.) Europe's Lifelong Learning Markets, Governance and Policy, Usinng and Instruments Approach Palgrave studies in Adult Education and Lifelong Learning, ISBN 978-3-030-38068-7, DOI
  10.1007/978-3-030-38069-4

  Clancy, Sharon - Studená, Ivana - Vatrella, Sandra. The Upskilling Pathway. In Europe's Lifelong Learning Markets, Governance and Policy : Using an Instruments Approach, Palgrave Macmillan, 2020, p. 145-163. ISBN 978-3-030-380687
  https://www.palgrave.com/gp/book/9783030380687

  Štefánik, Miroslav - Karasová, Katarína - Studená, Ivana. Can supporting workplace insertions of unemployed recent graduates improve their long-term employability? : Evidence on the treatment effects of the Contribution for the graduate practice in Slovakia. In Empirica, 2020, vol. 47, iss. 2, pp. 245-265. ISSN 0340-8744.

  Studená, Ivana. Slovak Labour Market - Selected Trends. In Labour market in Slovakia 2019+. - Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences : Institute of Economic Research, Slovak Academy of Sciences : Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, 2018, p. 7-20. ISBN 978-80-7144-296-7.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách).