ISKILL – PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY A SOCIÁLNY DIALÓG S CIEĽOM NAŠTARTOVAŤ INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE DOSPELÝCH

 • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
 • ISKILL
 • VS/2021/0208
 • Ivana Studená
 • 1.9.2021 - 31.8.2023
 • Denisa Fedáková, Lucia Kováčová, Lucia Mýtna Kureková, Miroslav Štefánik
 • Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Taliansko
 • EaSI (Employment and Social Innovations)
 • Projekt je finančne podporený Európskou komisiou v rámci schémy „Employment and Social Innovation - EaSI“, výzva na prekladanie návrhov VS/2021/0208.
 • Belgicko: KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Bulharsko: INSTITUTE OF PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY Dánsko: SYDDANSK UNIVERSITET Taliansko: FONDAZIONE ADAPT

Výskum realizovaný rámci projektu I SKILL bude analyzovať ako môžu pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg viesť k pokroku vo vzdelávaní dospelých v EÚ a to podporou všeobecného práva na vzdelávanie dospelých, a zabezpečením toho, aby všetci pracovníci mohli uplatňovať toto právo prostredníctvom prístupu ku vysokokvalitným vzdelávacím príležitostiam počas ekologickej a digitálnej transformácie. Ciele projektu sú v súlade so zásadami EÚ a cieľmi politík pre klimaticky neutrálnu a digitálnu európsku ekonomiku, ktorá "nenechá nikoho pozadu", najmä pokiaľ ide o obnovu a odolnosť po pandémii COVID-19.

 • Vytvoriť analytický rámec na štúdium toho, ako môžu pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg podporovať inkluzívne a efektívne vzdelávanie dospelých;
 • Empiricky posúdiť vzťah medzi charakteristikami pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu a účasťou na vzdelávaní dospelých a výsledkami participácie na vzdelávaní dospelých v EÚ27;
 • Preskúmať vývoj rámca verejných politík a úlohu sociálnych partnerov a iných zainteresovaných strán vo vzdelávaní dospelých pre podporu ekologickej a digitálnej tranzície na úrovni EÚ;
 • Poskytnúť komparatívnu analýzu rolí, programov a aktérov sociálnych partnerov v oblasti vzdelávania dospelých a výmeny skúseností v kontexte rôznych krajín;
 • Identifikovať, za akých podmienok pracovné vzťahy uľahčujú prístup k vzdelávaniu, najmä tým, ktorí majú tendenciu byť vylúčení, a zabezpečiť jeho kvalitu a výsledky;
 • Predkladať dôkazy o tom, ako rôzne riadiace štruktúry a opatrenia v oblasti politík ovplyvňujú výsledok činností v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu vo vzdelávaní dospelých;
 • Preskúmať úlohu pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu pri podpore rozvoja strategických produkčných reťazcov pri zabezpečení inklúzie vo vzdelávaní dospelých.
 • Šesť partnerov v konzorciu spojí svoje odborné znalosti na zmiešaný výskumný prístup, ktorý zahŕňa diverzifikované národné prípadové štúdie (Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Slovensko) a analýzy na európskej úrovni (úroveň EÚ a EÚ27). Výskumné činnosti zahŕňajú teoretický výskum, kvantitatívnu analýzu existujúcich reprezentatívnych údajov a kvalitatívnu analýzu primárnych údajov zozbieraných prostredníctvom rozhovorov, okrúhlych stolov a workshopov.

  CEPS (Belgicko) (vedúci partner)
  Adapt International (Taliansko)
  Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV (Slovensko)
  HIVA, Catholic University of Leuven (Belgicko)
  Institute of Philosophy and Sociology, Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)
  University of Southern Denmark (Dánsko)
 • Vytvorenie analytického rámca pre skúmanie príležitostí a prístupov vo vzdelávaní dospelých v kontexte rôznorodých pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu (WP1)
 • Komparatívna kvantitatívna analýza na EÚ úrovni o vzťahu medzi rámcami sociálneho dialógu a pracovnoprávnych vzťahov a vzdelávaním dospelých (WP2)
 • Národná štúdia o Slovensku (WP3)
 • Komparatívna kvalitatívna analýza (WP4)
 • Diseminácia a komunikácia s partnermi (WP5)