ISKILL – (INDUSTRIAL RELATIONS AND SOCIAL DIALOGUE TO KICK-IN INCLUSIVE ADULT LEARNING / PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY A SOCIÁLNY DIALÓG S CIEĽOM NAŠTARTOVAŤ INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE DOSPELÝCH)

 • Ing. Ivana Studená, PhD.
 • Mgr. MA. Lucia Mýtna Kureková, PhD.
  Mgr. Denisa Fedáková, PhD.
  Ing. Miroslav Štefánik, PhD.
 • 1.9.2021 - 31.8.2021
 • VS/2021/0208
 • Donor: Projekt je finančne podporený Európskou komisiou v rámci schémy „Employment and Social Innovation - EaSI“, výzva na prekladanie návrhov VS/2021/0208.
I SKILL je výskumný projekt realizovaný medzinárodným konzorciom, ktorý skúma ako môže sociálny dialóg a pracovnoprávne vzťahy napomôcť k zlepšeniu podmienok pre vzdelávanie dospelých v EÚ. Projekt sa zaoberá tým, ako interakcia sociálnych partnerov a pracovnoprávne vzťahy môžu podporiť všeobecné právo na vzdelávanie dospelých a zabezpečiť, aby všetci pracovníci mohli toto právo uplatňovať prostredníctvom prístupu ku kvalitným vzdelávacím príležitostiam v období zelenej a digitálnej tranzície. Projekt poskytne komparatívne poznatky o tom, ako pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg prispievajú k vzdelávaniu dospelých, identifikuje kľúčové mechanizmy, nástroje a úspešné faktory na podporu inkluzívneho a kvalitného vzdelávania dospelých. Skúmanie sa zameria na právo na vzdelávanie dospelých, otázky prístupu, začlenenia a kvality so zameraním na sektory, ktoré sú dôležité pre digitálny a ekologický prechod, a na rôzne opatrenia a verejné politiky vzdelávania dospelých. Projekt má európsky ako aj národný rozmer, integrovaný prostredníctvom komparatívnej analýzy. Má prierezový sektorový rozmer a zameriava sa na odvetvia, kľúčové pre digitálnu a ekologickú tranzíciu, kde sú zvyšovanie zručností a rekvalifikácia najviac potrebné. Aby sa zvážila rôznorodosť systémov vzdelávania dospelých a rôzne úlohy, ktoré môžu zohrávať sociálni partneri, projekt porovná pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s ohľadom na rôzne politické prístupy k vzdelávaniu dospelých. Projekt ISKILL pokrýva šesť európskych krajín (Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Slovensko). Analýza na národnej úrovni vyústi do komparatívnej štúdie o pracovnoprávnych vzťahoch a sociálnom dialógu a ich prepojení na príležitosti a bariéry vo vzdelávaní dospelých. Nadnárodný rozmer bude pokrytý cielenou analýzou vybraných sektorov na EÚ úrovni so zameraním na úlohu sociálnych partnerov a inštitúcií na európskej úrovni v oblasti zlepšovania prístupu ku vzdelávaniu dospelých. Projekt sa v rámci národných ako aj nadnárodných štúdií zameria aj na vybrané sektory, ktoré sú „frontrunners“ v oblasti inovácií a zmien v kontexte zelenej a digitálnej tranzície, vrátane automobilového priemyslu či kyberpriemyslu. Závery a odporúčania budú overené prostredníctvom špecializovaných workshopov. Počas celého projektu budú poznatky šírené niekoľkými aktivitami a v spolupráci s Platformou celoživotného vzdelávania (LLLP) (pridružená organizácia).
 • Vytvoriť analytický rámec na štúdium toho, ako môžu pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg podporovať inkluzívne a efektívne vzdelávanie dospelých;
 • Empiricky posúdiť vzťah medzi charakteristikami pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu a účasťou na vzdelávaní dospelých a výsledkami participácie na vzdelávaní dospelých v EÚ27;
 • Preskúmať vývoj rámca verejných politík a úlohu sociálnych partnerov a iných zainteresovaných strán vo vzdelávaní dospelých pre podporu ekologickej a digitálnej tranzície na úrovni EÚ;
 • Poskytnúť komparatívnu analýzu rolí, programov a aktérov sociálnych partnerov v oblasti vzdelávania dospelých a výmeny skúseností v kontexte rôznych krajín;
 • Identifikovať, za akých podmienok pracovné vzťahy uľahčujú prístup k vzdelávaniu, najmä tým, ktorí majú tendenciu byť vylúčení, a zabezpečiť jeho kvalitu a výsledky;
 • Predkladať dôkazy o tom, ako rôzne riadiace štruktúry a opatrenia v oblasti politík ovplyvňujú výsledok činností v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu vo vzdelávaní dospelých;
 • Preskúmať úlohu pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu pri podpore rozvoja strategických produkčných reťazcov pri zabezpečení inklúzie vo vzdelávaní dospelých.
 • Šesť partnerov v konzorciu spojí svoje odborné znalosti na zmiešaný výskumný prístup, ktorý zahŕňa diverzifikované národné prípadové štúdie (Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Slovensko) a analýzy na európskej úrovni (úroveň EÚ a EÚ27). Výskumné činnosti zahŕňajú teoretický výskum, kvantitatívnu analýzu existujúcich reprezentatívnych údajov a kvalitatívnu analýzu primárnych údajov zozbieraných prostredníctvom rozhovorov, okrúhlych stolov a workshopov.
  CEPS (Belgicko) (vedúci partner)
  Adapt International (Taliansko)
  Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV (Slovensko)
  HIVA, Catholic University of Leuven (Belgicko)
  Institute of Philosophy and Sociology, Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)
  University of Southern Denmark (Dánsko)
 • Vytvorenie analytického rámca pre skúmanie príležitostí a prístupov vo vzdelávaní dospelých v kontexte rôznorodých pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu (WP1)
 • Komparatívna kvantitatívna analýza na EÚ úrovni o vzťahu medzi rámcami sociálneho dialógu a pracovnoprávnych vzťahov a vzdelávaním dospelých (WP2)
 • Národná štúdia o Slovensku (WP3)
 • Komparatívna kvalitatívna analýza (WP4)
 • Diseminácia a komunikácia s partnermi (WP5)
 • Národná správa o Slovensku
  Analytický komentár (Policy brief)
  Video
  Komparatívna správa
  Kvantitatívna komparatívna EÚ analýza
  Okrúhle stoly so sociálnymi partnermi
  Validačný workshop