Profil: Lucia Kováčová, Mgr., MA., vedecká pracovníčka


Výskumné zameranie

  • Pracovná integrácia zraniteľných skupín
  • Pracovná migrácia a mobilita
  • Aktívne politiky trhu práce

Prognózy, výhľady, analýzy, stratégie

  • Výskum v oblasti pracovnej integrácie a zraniteľných skupín. Výskum v oblasti pracovnej migrácie a mobility.

Profil vedeckej pracovníčky

Lucia Kováčová pracuje na Prognostickom ústave Slovenskej akadémie vied ako vedecká pracovníčka. Medzi jej výskumné záujmy patrí predovšetkým pracovná integrácia zraniteľných skupín, politiky zamestnanosti a pracovná mobilita. Skúsenosti s aplikovaným sociálnym výskumom v témach sociálneho podnikania, aktívnych opatrení trhu práce, zamestnanosti mladých a inkluzívneho vzdelávania získala v medzinárodných aj domácich výskumných projektoch. Vyštudovala odbor Verejná politika na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (CEU) so špecializáciou na rovnosť a sociálnu spravodlivosť.


Vedecké projekty


Vybraná publikačná činnosť

KOVÁČOVÁ, Lucia - STUDENÁ, Ivana - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. Bridging the gap between legislation and practice in the posting of workers: Slovakia Country Report : POW-BRIDGE. Reviewers: Sonila Danaj, Miloslav Bahna. [Vienna] : [European Centre for Social Welfare Policy and Research], 2021. 35 p. Dostupné na internete: https://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2021-04/POWBRIDGE_Country%20Report%20SLOVAKIA_31032021.pdf (VS/2019/0396 : POW-Bridge: Preklenutie rozdielov medzi legislatívou a praxou vo vysielaní pracovníkov. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku)

KOVÁČOVÁ, Lucia - STUDENÁ, Ivana - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. Challenges encountered by employers in the posting of workers in Slovakia : Posting of workers in the framework of the provision of services, Policy Brief 2021/14. Vienna : European Centre, 2021. 10 p. vyšlo aj v slovenčine: Výzvy vo vysielaní pracovníkov z pohľadu zamestnávateľov na Slovensku. Vysielanie pracovníkov na výkon prác pri poskytovaní služieb. Dostupné na internete: <https://www.euro.centre.org/publications/detail/4174 https://www.euro.centre.org/downloads/detail/4233> (VS/2019/0396 : POW-Bridge: Preklenutie rozdielov medzi legislatívou a praxou vo vysielaní pracovníkov. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku)

KOVÁČOVÁ, Lucia - JURSA, Dominik - STUDENÁ, Ivana - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. Praktický návod pre zamestnávateľov vysielajúcich zamestnancov do zahraničia = Practical guide for posting employers in Slovakia [elektronický zdroj]. 2021. Video bolo pripravené v rámci projektu POW-Bridge: Preklenutie rozdielov v legislatíve a praxi vo vysielaní pracovníkov (VS/2019/0396). Dostupné na internete: https://www.youtube.com/watch?v=03E3YDIWeIw (VS/2019/0396 : POW-Bridge: Preklenutie rozdielov medzi legislatívou a praxou vo vysielaní pracovníkov)