Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku

 • Mgr. Lucia Mýtna Kureková, MA, PhD.
 • Ing. Ivana Studená, PhD.
  Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.
  Mgr. M.A. Zuzana Polačková, PhD.
  Mgr. Lucia Kováčová, MA
  Ing. Martin Mlynár
  Mgr. Nikoleta Slavíková
 • 01/2021 - 12/2024
 • 2/0079/21
 • 1.1.2021 – 31.12.2024
Základným cieľom projektu je uskutočniť hĺbkový výskum fenoménov spojených s témou nerovností na slovenskom trhu práce, pred a v dôsledku Corona pandémie na Slovensku. Analýza nadväzuje na predošlý výskum riešiteľského kolektívu v témach nerovností na trhu práce, bariérach v prístupe zraniteľných skupín na trh práce a ku verejným politikám, a tiež účinnosti a nastavenia intervenčných nástrojov a politík na rôznych úrovniach. Za zraniteľné skupiny považujeme skupiny na slovenskom trhu práce, ktoré v dôsledku štrukturálnych, ekonomických, spoločenských a politických zmien za posledné desaťročia čelili rôznym znevýhodneniam, ktoré sa negatívne odrazili v ich prístupe na trh práce a ku verejným politikám. Za zraniteľné skupiny považujeme: marginalizované rómske komunity, ľudí bez domova, osoby so zdravotným znevýhodnením, migrantov, samostatných rodičov a nízko-kvalifikovaných pracovníkov. V kontexte externého šoku pandémie predpokladáme, že narastú sociálne náklady v podobe rastúcej nezamestnanosti a chudoby, narastania nerovností na trhu práce, ako aj zmeny v pracovno-právnych vzťahoch. Tento projekt reaguje na túto výzvu prostredníctvom komplexnej analýzy postavenia zraniteľných skupín, stratégií na prispôsobenie sa kríze z pohľadu rôznych kľúčových aktérov, a tiež riešení a nástrojov na rôznych úrovniach verejnej a štátnej správy.