Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku

  • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
  • VEGA 2/0079/21
  • Lucia Mýtna Kureková
  • 01.01.2021 - 31.12.2024
  • Lucia Kováčová, Martin Mlynár, Zuzana Polačková, Nikoleta Slavíková, Ivana Studená, Miroslav Štefánik
  • VEGA

Základným cieľom projektu je uskutočniť hĺbkový výskum fenoménov spojených s témou nerovností na slovenskom trhu práce, pred a v dôsledku Corona pandémie na Slovensku. Analýza nadväzuje na predošlý výskum riešiteľského kolektívu v témach nerovností na trhu práce, bariérach v prístupe zraniteľných skupín na trh práce a ku verejným politikám, a tiež účinnosti a nastavenia intervenčných nástrojov a politík na rôznych úrovniach. Za zraniteľné skupiny považujeme skupiny na slovenskom trhu práce, ktoré v dôsledku štrukturálnych, ekonomických, spoločenských a politických zmien za posledné desaťročia čelili rôznym znevýhodneniam, ktoré sa negatívne odrazili v ich prístupe na trh práce a ku verejným politikám. Za zraniteľné skupiny považujeme: marginalizované rómske komunity, ľudí bez domova, osoby so zdravotným znevýhodnením, migrantov, samostatných rodičov a nízko-kvalifikovaných pracovníkov. V kontexte externého šoku pandémie predpokladáme, že narastú sociálne náklady v podobe rastúcej nezamestnanosti a chudoby, narastania nerovností na trhu práce, ako aj zmeny v pracovno-právnych vzťahoch. Tento projekt reaguje na túto výzvu prostredníctvom komplexnej analýzy postavenia zraniteľných skupín, stratégií na prispôsobenie sa kríze z pohľadu rôznych kľúčových aktérov a tiež riešení či nástrojov na rôznych úrovniach verejnej a štátnej správy.