Profil: Richard Heriban, Ing., PhD., vedecký pracovník


Výskumné zameranie

  • Trh práce
  • Regióny SR
  • Migračné toky

Prognózy, výhľady, analýzy, stratégie

  • V rámci analýzy migračných tokov a dynamiky migrácie v EÚ a OECD plánujeme prognózu vývoja migrácie v období 2020-2025 v regionálnom meradle (štáty resp. makroregióny) s dopadom na pracovnú migráciu v SR, demografické charakteristiky a vybrané ekonomické sektory. Analýza bude využívať klasické prognostické metódy založené na empirických údajoch z minulosti, modelovanie a prognózy v rámci niekoľkých scenárov (so zohľadnením normatívneho scenára obmedzenia migračných tokov v dôsledku pandémie).

Profil vedeckého pracovníka

Richard Heriban je vedecký pracovník Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Vo svojom výskume a práci sa dlhodobo venuje multidisciplinárnym prístupom v analýze trhov práce, regionálnych disparít a aspektom migrácie. Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, University of Canterbury in Christchurch, doktorát obhájil na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Ako externý lektor spolupracoval s Leuphana Universität Lüneburg.


Vedecké projekty


Vybraná publikačná činnosť

GAJDOŠOVÁ, Ľubica - HERIBAN, Richard - LUBYOVÁ, Martina. Recent Developments of Migration and Migration Policies in Slovakia : OECD SOPEMI REPORT 2021 Slovak Republic. 2021. 95 p. Dostupné na internete: https://prog.sav.sk/sites/default/files/2022-01/SOPEMI%20Slovakia%202021%20final.pdf (VEGA č. 2/0163/20 : Migrácia na území SR od vzniku SR – dynamika migračných tokov s krajinami EÚ a OECD)

HERIBAN, Richard. The relation between COVID incidence and internal mobility in districts in Slovakia. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2021, vol. 12, no. 2, pp. 68-85. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2021.13.008 (VEGA č. 2/0163/20 : Migrácia na území SR od vzniku SR – dynamika migračných tokov s krajinami EÚ a OECD)