Migrácia na území SR od vzniku SR – dynamika migračných tokov s krajinami EÚ a OECD

 • Ing. Richard Heriban, PhD.
 • JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
  RNDr. Kárász Pavol, CSc.
  Mgr. M.A. Zuzana Polačková, PhD.
  Ing. Ľubica Gajdošová
 • 01/2020 - 12/2023
 • 2/0163/20
 • 1.1.2020 – 31.12.2023
Slovensko je malou otvorenou ekonomikou, ktorá od svojho vzniku zaznamenáva vysokú dynamiku ekonomických a sociálnych procesov. Migrácia je jednou z oblastí, ktorá v uplynulých rokoch vykazuje oživenie. Väčšina migračných štúdií analyzuje javy zo špecifických hľadísk z partikulárneho pohľadu, pričom býva podcenený komplexný obraz v historickom a medzinárodnom kontexte. Bez dôkladného zmapovania a chápania týchto kontextov nie je možné interpretovať výsledky kvantitatívnych analýz, ani vypracovať predikcie vývoja. Projekt sa zaoberá komplexným obrazom migrácie z a do SR v časovom vývoji od jej vzniku, ako aj vo vzťahu k iným štátom a zoskupeniam. Členky riešiteľského kolektívu sú dlhoročnými členkami OECD networku SOPEMI zamerané na monitorovanie a analýzach migračných údajov a politík v rámci celej OECD. Počas ich činnosti vznikol rozsiahly štatistický a analytický materiál mapujúci vývoj migrácie v SR od jej vzniku. Tieto dáta neboli doteraz publikované v celosti a neboli použité na komplexnú analýzu.