Migrácia na území SR od vzniku SR – dynamika migračných tokov s krajinami EÚ a OECD

  • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
  • Slovensko
  • VEGA 2/0163/20
  • Richard Heriban
  • 01.01.2020 - 31.12.2023
  • Pavol Kárász, Martina Lubyová, Ľubica Gajdošová
  • VEGA

Slovensko je malou otvorenou ekonomikou, ktorá od svojho vzniku zaznamenáva vysokú dynamiku ekonomických a sociálnych procesov. Migrácia je jednou z oblastí, ktorá v uplynulých rokoch vykazuje oživenie. Väčšina migračných štúdií analyzuje javy zo špecifického pohľadu, pričom býva podcenený komplexný obraz v historickom a medzinárodnom kontexte. Bez dôkladného zmapovania a chápania týchto kontextov nie je možné interpretovať výsledky kvantitatívnych analýz, ani vypracovať predikcie vývoja. Projekt sa zaoberá komplexným obrazom migrácie z a do SR v časovom vývoji od jej vzniku, ako aj vo vzťahu k iným štátom a zoskupeniam. Členky riešiteľského kolektívu sú dlhoročnými členkami OECD networku SOPEMI zamerané na monitorovanie a analýzach migračných údajov a politík v rámci celej OECD. Počas ich činnosti vznikol rozsiahly štatistický a analytický materiál mapujúci vývoj migrácie v SR od jej vzniku. Tieto dáta neboli doteraz publikované v celosti a neboli použité na komplexnú analýzu.