Researchers

 
Researchers

Baláž Vladimír, doc. Ing., PhD. DrSc.

medzinárodná mobilita osôb, národný systém výskumu a inovácií, behaviorálna ekonómia
Profil
Researchers

Balog Miroslav, Ing., PhD. et PhD.

inovačná a priemyselná politika, priemyselná transformácia, malé a stredné podnikanie
Profil
Researchers

Dokupilová Dušana, RNDr., PhD.

matematické modely, energetická chudoba, klimatická zmena
Profil
Researchers

Fifeková Elena, Ing., PhD.

ekonomický rozvoj, inštitucionálna kvalita, nerovnosť v príjme a bohatstve, konkurencieschopnosť ekonomiky
Profil
Researchers

Filčák Richard, Mgr., MSc. PhD.

prognózovanie, ekonomicko-sociálne aspekty zmeny klímy, dekarbonizačné stratégie
Profil
Researchers

Heriban Richard, Ing., PhD.

trh práce, regióny SR, migračné toky
Profil
Researchers

Hlaváčová Anna, PhDr., CSc.

dejiny, dejiny kultúry
Profil
Researchers

Chrančoková Martina , Ing., PhD.

migrácia Slovákov, tiché znalosti
Profil
Researchers

Jeck Tomáš, Ing., PhD.

Výkonný redaktor Ekonomického časopisu
Profil
Researchers

Korytárová Katarína, Ing., PhD.

úspory energie, energetická efektívnosť, migračné politiky a opatrenia, financovanie energetickej efektívnosti
Profil
Lucia Kotorova Slusna

Kotorová Slušná Ľubica , Ing., PhD.

Biobanking – hodnotenie socio-ekonomických efektov, zdravotné politiky, Industry 4.0, inovácie, inovačný rozvoj
Profil
Researchers

Moravčíková Katarína, Ing., PhD.

trh práce, migrácia v Európe, kvantitatívne modely v sociálno-ekonomickej oblasti
Profil
Researchers

Mýtna Kureková Lucia, Mgr., MA. PhD.

Trh práce a zručnosti, hierarchie na trhu práce a znevýhodnené skupiny, pracovná migrácia
Profil
Nemcova Edita

Nemcová Edita, Ing., PhD.

priemysel, priemyselná politika EÚ, malé a stredné podnikanie, technology foresight
Profil
Researchers

Nežinský Eduard, Ing., PhD.

prognózovanie krátkodobých časových radov, hodnotenie dopadov politík, inštitúcie a konkurencieschopnosť.
Profil
Researchers

Polačková Zuzana, Mgr., MA. PhD.

sociálne podnikanie a sociálna ekonomika, zamestanonosť a zamestnateľnosť
Profil
Researchers

Porubčinová Martina , Mgr., PhD.

trh práce a ľudský kapitál, informačná a digitálna gramotnosť, Industry 4.0, pracovné kompetencie
Profil
Studena Ivana

Studená Ivana, Ing., PhD.

ľudský kapitál a zručnosti, stratégie celoživotného vzdelávania, rozvoj organizácií, inovácie, trh práce
Profil
Researchers

Škobla Daniel, Mgr., MA, PhD.,

Sociálne nerovnosti, trh práce, sociálne vylúčenie
Profil
Researchers

Šprocha Branislav, RNDr., PhD.

populačný vývoj, rodinné a reprodukčné správanie, populačné štruktúry, rodiny a domácnosti, populačné a odvodené prognózy
Profil
Researchers

Štefánik Miroslav, Mgr., PhD.

mikrosimulačné modelovanie a tvorba scenárov pre analýzy budúcich trendov trhu práce, migrácia, vzdelávacie politiky a politiky zamestnanosti
Profil