PROGNOSTICKÝ ÚSTAV - Institute for Forecasting

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV - Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences

Šancová 56
811 05 Bratislava
Slovak republic


IČO: 00596795
DIČ: 2021299467

+421 (2) 524 95 300

Prognostický ústav CSPV SAV

Prognostický ústav CSPV SAV

progasis@savba.sk