Profil: Zuzana Polačková, Mgr., MA. PhD., vedecká pracovníčka


Výskumné zameranie

  • Sociálne podnikanie a sociálna ekonomika
  • Zamestnanosť a zamestnateľnosť

Prognózy, výhľady, analýzy, stratégie

  • Kvantifikácia sociálnej ekonomiky a dopady sociálnej ekonomiky na inklúziu znevýhodnených skupín a znižovanie regionálnych disparít.

Profil samostatnej vedeckej pracovníčky

Zuzana Polačková je vedeckou pracovníčkou Centra spoločenských a psychologických vied SAV je od roku 2018. Vo svojom výskume sa venuje témam sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania, zamestnanosti a zamestnateľnosti s dôrazom na znevýhodnené skupíny, integrácie ľudí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a ľudí so zdravotným postihnutím a regionálneho rozvoja realizovaného prostredníctvom medzi-sektorovej spolupráce. Vo svojich aktivitách sa snaží prepájať akademické poznatky s praxou.
Bola intenzívne zapojená do tvorby zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, je spoluautorkou Mapy sociálneho podnikania a jeho ekosystému v Európe, ktorú vydáva Európska komisia; je členkou pracovnej skupiny EK pre sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie GECES. Je členkou viacerých poradných/riadiacich výborov iniciatív/programov realizovaných či organizáciami štátnej a verejnej správy alebo neziskového sektor.
Je absolventkou Konzervatória v Žiline, Univerzity Komenského a London Metropolitan University. Je držiteľkou Fulbrightovho štipendia a štipendia Japonskej nadácie. Titul PhD obhájila v roku 2019 na STU.


Vedecké projekty


Vybraná publikačná činnosť

JECK, Tomáš - FILČÁK, Richard - DOKUPILOVÁ, Dušana - POLAČKOVÁ, Zuzana - ŠPROCHA, Branislav. Some Analytical Possibilities of Research of the Level of Mortality for Selected Cancer Diseases in Slovakia. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2021, vol. 13, no. 1, pp. 21-38. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2021.13.002 (NFP313010V446 : Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života)

KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - NEMCOVÁ, Edita - POLAČKOVÁ, Zuzana - FILČÁK, Richard - DOKUPILOVÁ, Dušana - JECK, Tomáš - BALÁŽ, Vladimír - BALOG, Miroslav. Identification of Development Trends of Biobanking and Its Potential for Further Progress. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2021, vol. 13, no. 1, pp. 5-20. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2021.13.001 (ITMS: NFP313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia)

POLAČKOVÁ, Zuzana. The Landscape of Social Enterprise in the Slovak Republic. In Social Enterprise in Central and Eastern Europe : Theory, Models and Practice. 1 edition. - Abingdon; New York : Routledge, 2021, p. 184-198. ISBN 9780367342197.

POLAČKOVÁ, Zuzana - FILČÁK, Richard - JECK, Tomáš - DOKUPILOVÁ, Dušana - ŠPROCHA, Branislav. The Position of Slovakia in European Area in Terms of Mortality from Selected Cancer Diseases. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2021, vol. 13, no. 1, pp. 39-55. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2021.13.003 (NFP313010V446 : Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života)

POLAČKOVÁ, Zuzana. Inclusiveness of Public Policy Support Measures Aiming to Increase Employment Rate among Roma - Case of Slovakia. In Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies : Book of Abstracts. - Praha : Charles University, Faculty of Arts : Slovak Academy of Sciences, Institute of Ethnology and Social Anthropology, 2021, p. 177-178. ISBN 978-80-7671-036-8. (Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies)

POLAČKOVÁ, Zuzana. Prístup ľudí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít k opatreniam aktívnej politiky trhu práce = Access of people from marginalised roma communities to active labour market policy measures. In Prístup k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva : Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila 29. a 30. septembra 2021 v Smoleniciach. - Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2021, s. 19-20. ISBN 978-80-973372-7-8. (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve)

POLAČKOVÁ, Zuzana - ŠKOBLA, Daniel. Priebežné hodnotenie národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK, II. fáza. Bratislava : [Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky], 2021. 53 s.

ŠPROCHA, Branislav - DOKUPILOVÁ, Dušana - FILČÁK, Richard - POLAČKOVÁ, Zuzana - BALOG, Miroslav. Vplyv nádorových ochorení a regionálne disparity v dĺžke života na Slovensku a identifikácia celkového objemu predčasných úmrtí v produktívnom veku = Effect of Cancer Diseases on Regional Life Expectancy in Slovakia and the Identification of the Total Volume of Premature Deaths in the Productive Age. In RELIK 2021: Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings, November 4-5, 2021, Prague, Czech Republic. Edited by: Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. - Prague : Prague University of Economics and Business, 2021, s. 725-743. ISBN 978-80-245-2429-0. Dostupné na internete: https://relik.vse.cz/2021/download/pdf/472-Sprocha-Branislav-paper.pdf (ITMS: NFP313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia. RELIK 2021 : mezinárodní vědecká konference)