Profil: Ľubica Kotorová Slušná, Ing., PhD., vedecká pracovníčka


Výskumné zameranie

  • Biobanking – hodnotenie socio-ekonomických efektov
  • Zdravotné politiky
  • Industry 4.0
  • Inovácie, inovačný rozvoj

Profil vedeckej pracovníčky

Ľubica Kotorová Slušná pracuje ako vedecká pracovníčka v Centre spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Aktuálne sa prioritne venuje výskumu v rámci projektu Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia, kde sa zameriava na hodnotenie socio-ekonomických efektov biobánk a zdravotné politiky.
V minulosti pracovala ako projektová manažérka v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, kde sa podieľala na príprave odborných podkladov zameraných na oblasti ako inovačná výkonnosť, Industry 4.0, robotika, automobilový priemysel a ďalšie. Neskôr ako konzultantka spolupracovala na príprave viacerých analýz a štúdií pre rôzne organizácie súkromného aj verejného sektora.
Cudzie jazyky: anglický (C1), nemecky (A2).


Vedecké projekty


Vybraná publikačná činnosť

BALOG, Miroslav - KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - ORLICKA, Jana. R&D Links Between Industry 4.0 and the Creative Industries - A Case Study of the Slovak Republic. In Economic and Social Development : 74th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development: Book of Proceedings, Lisbon, 18-19 November, 2021. Editors: Ana Lorga da Silva, Ljerka Luic, Abdelhamid Nechad. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2021, p. 142-150. ISSN 1849-7535. (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development Developmen)

KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - NEMCOVÁ, Edita - POLAČKOVÁ, Zuzana - FILČÁK, Richard - DOKUPILOVÁ, Dušana - JECK, Tomáš - BALÁŽ, Vladimír - BALOG, Miroslav. Identification of Development Trends of Biobanking and Its Potential for Further Progress. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2021, vol. 13, no. 1, pp. 5-20. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2021.13.001 (ITMS: NFP313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia)

KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - BALOG, Miroslav - BALÁŽ, Vladimír - NEMCOVÁ, Edita - FILČÁK, Richard - JECK, Tomáš - ANTOŠOVÁ, Martina. Rise of Biobanking in the EU: Evidence from the Framework Programmes. In WSEAS Transactions on Business and Economics, 2021, vol. 18, pp. 1304-1318. (2020: 0.158 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1109-9526. Dostupné na: https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.121 (ITMS: NFP313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia)