Profil: Branislav Šprocha, doc., RNDr., PhD., samostatný vedecký pracovník


Výskumné zameranie

  • Populačný vývoj
  • Rodinné a reprodukčné správanie
  • Populačné štruktúry, rodiny a domácnosti
  • Populačné a odvodené prognózy

Prognózy, výhľady, analýzy, stratégie

  • Výskum je konceptuálne zameraný na otázky populačného vývoja na národnej i regionálnej úrovni, rodín a domácností, rodinného a reprodukčného správania a niektorých špecificky vymedzených populačných skupín (pracovné sily, mestské a vidiecke obyvateľstvo, obyvateľstvo najväčších miest Slovenska, osoby žijúce v rómskych komunitách). Z teoreticko-metodologického hľadiska sa snažíme aplikovať niektoré najnovšie pokročilé analytické a prognostické techniky využívajúce okrem iného aj kohortný prístup. Viaceré z uvedených populačných prognóz boli na Slovensku prvýkrát konštruované a predstavujú relevantný a dôležitý nástroj pre rozhodovacie procesy v rôznych oblastiach inštitúcií (napr. MPSVaR, MFSR, NBS, Magistrát hlavného mesta SR a pod.).

Profil samostatného vedeckého pracovníka

Branislav Šprocha je samostatný vedecký pracovník Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Vo svojom výskume a práci sa dlhodobo venuje problematike populačného vývoja Slovenska a jeho regiónov, transformácii reprodukčného správania a populačných štruktúr po roku 1989, problematike demografického obrazu rómskeho obyvateľstva na Slovensku a tiež konštrukcii populačných a odvodených prognóz.
V roku 2006 absolvoval magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v odbore demografia a geodemografia. V roku 2011 ukončil doktorandské štúdium v programe demografia a v roku 2021 habilitoval v odbore humánna geografia. Od roku 2007 je vedeckovýskumným pracovníkom Výskumného demografického centra pri INFOSTATe a od roku 2009 vedeckým pracovníkom Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV. V roku 2015 sa stal vedúcim Výskumného demografického centra.


Vedecké projekty


Vybraná publikačná činnosť

ŠPROCHA, Branislav - FITALOVÁ, Anna. Neskorá plodnosť na Slovensku = Late Fertility in Slovakia. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2022, roč. 54, č. 1, s. 26-52. ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2022.54.1.2 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte)

ŠPROCHA, Branislav. Sobášnosť slobodných na Slovensku v pandemickom roku 2020 = Nuptiality of Single Persons in Slovakia in the Pandemic Year 2020. In Slovenská štatistika a demografia, 2022, roč. 32, č. 2, s. 3-18. ISSN 1210-1095. (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte)

JECK, Tomáš - FILČÁK, Richard - DOKUPILOVÁ, Dušana - POLAČKOVÁ, Zuzana - ŠPROCHA, Branislav. Some Analytical Possibilities of Research of the Level of Mortality for Selected Cancer Diseases in Slovakia. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2021, vol. 13, no. 1, pp. 21-38. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2021.13.002 (NFP313010V446 : Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života)

SZABÓ, Laura - KISS, Igor - ŠPROCHA, Branislav - SPÉDER, Zsolt. Fertility of Roma Minorities in Central and Eastern Europe. In Comparative Population Studies, 2021, vol. 46, pp. 387-424. (2020: 0.149 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1869-8980. Dostupné na: https://doi.org/10.12765/CPoS-2021-14

ŠPROCHA, Branislav. Transformácia reprodukčného správania na Slovensku v kohortnom pohľade. Recenzenti: Branislav Bleha, Luděk Šídlo. 1. vyd. Bratislava : INFOSTAT - Výskumné demografické centrum, 2021. 88 s. Dostupné na internete: http://www.infostat.sk/vdc/pdf/2021/Transformacia_reprodukcia_Slovensko_kohortny_pohlad_SPROCHA.pdf. ISBN 978-80-89398-45-4 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte)

ŠPROCHA, Branislav - BLEHA, Branislav. Mortality, Health Status and Self-Perception of Health in Slovak Roma Communities. In Social Indicators Research, 2021, vol. 153, no. 3, pp. 1065-1086. (2020: 2.614 - IF, Q2 - JCR, 0.815 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0303-8300. Dostupné na: https://doi.org/10.1007%2Fs11205-020-02533-2

ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Niektoré aspekty nemanželskej plodnosti a detí narodených mimo manželstva na Slovensku = Some Aspects of Extramarital Fertility and Children Born out of Wedlock in Slovakia. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2021, roč. 53, č. 4, s. 339-376. (2020: 0.537 - IF, Q4 - JCR, 0.246 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2021.53.4.13 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte)

ŠPROCHA, Branislav. Pandémia ochorenia COVID-19 v roku 2020 a niektoré charakteristiky úmrtnosti na Slovensku = The COVID-19 Pandemic in 2020 and Some Characteristics of Mortality in Slovakia. In Slovenská štatistika a demografia, 2021, roč. 31, č. 4, s. 59-74. ISSN 1210-1095. (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte sobášnosti na národnej a regionálnej úrovni na Slovensku = Census results and historical development of marriage timing at the national and regional level in Slovakia. In Forum Statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis / scientific peer-reviewed journal, 2021, roč. XVII, č. 2, s. 52-61. ISSN 1336-7420. Dostupné na internete: http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2021/fss0221_105.pdf