Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte

  • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
  • Slovensko
  • VEGA 2/0064/20
  • Branislav Šprocha
  • 01.01.2020 - 31.12.2022
  • Katarína Moravčíková
  • Pavol Tišliar
  • VEGA

Diskontinuita spoločenských, hospodárskych, politických a kultúrnych podmienok, ktorú priniesol koniec 80. a začiatok 90. rokov minulého storočia prispeli k historicky jedinečným kvalitatívno-kvantitatívnym premenám rodinného a reprodukčného správania populácie Slovenska. Podstatou projektu bude komplexná analýza týchto transformačných posunov v jednotlivých demografických procesoch a vybraných demografických štruktúrach v priebehu posledných troch desaťročí, a to nielen na národnej, ale najmä regionálnej úrovni. Aplikáciou viacerých najnovších analytických prístupov v prierezovom i longitudinálnom pohľade sa budeme snažiť odpovedať ako sa celospoločenská transformácia odrazila v zmenách rodinného a reprodukčného správania na Slovensku a v jeho regiónoch, ako tieto zmeny prebiehali v čase a priestore. Súčasne sa s tým budeme snažiť poukázať na hlavné priestorové diferencie, špecifické črty reprodukcie, ich vývoj v čase, ako aj identifikovať možné podmieňujúce faktory existujúcich priestorových vzorcov.