Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte

  • RNDr. Mgr. Branislav Šprocha, PhD.
  • Ing. Katarína Moravčíková, PhD.
    prof. PhDr. Pavol Tišliar PhD.
  • 01/2020 - 12/2022
  • 2/0064/20
  • 1.1.2020 – 31.12.2022
Diskontinuita spoločenských, hospodárskych, politických a kultúrnych podmienok, ktorú priniesol koniec 80. a začiatok 90. rokov minulého storočia prispeli k historicky jedinečným kvalitatívno-kvantitatívnym premenám rodinného a reprodukčného správania populácie Slovenska. Podstatou projektu bude komplexná analýza týchto transformačných posunov v jednotlivých demografických procesoch a vybraných demografických štruktúrach v priebehu posledných troch desaťročí, a to nielen na národnej, ale najmä regionálnej úrovni. Aplikáciou viacerých najnovších analytických prístupov v prierezovom i longitudinálnom pohľade sa budeme snažiť odpovedať ako sa celospoločenská transformácia odrazila v zmenách rodinného a reprodukčného správania na Slovensku a v jeho regiónoch, ako tieto zmeny prebiehali v čase a priestore. Súčasne sa s tým budeme snažiť poukázať na hlavné priestorové diferencie, špecifické črty reprodukcie, ich vývoj v čase, ako aj identifikovať možné podmieňujúce faktory existujúcich priestorových vzorcov.