Malé dejiny veľkých akcií : sčítania ľudu a súpisové akcie na Slovensku v rokoch 1919 – 1950

  • RNDr. Mgr. Branislav Šprocha, PhD.
  • Mgr. Eva Škorvanková, PhD.
    doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.
    Mgr. Lenka Vargová
  • 01/2020 - 12/2022
  • 1/0097/20
  • 1.1.2020 – 31.12.2022
Výsledky sčítacích akcií na Slovensku patria k pomerne často využívaným prameňom, a to nielen v slovenskej historiografii, ale rovnako aj ďalšími disciplínami, ktoré sú viazané na poznanie vývoja obyvateľstva a spoločnosti. V posledných rokoch sa hodnotili rôzne pohľady na populačný vývoj Slovenska. Pritom však ani jedna z prác nevenovala väčšiu pozornosť kritike a hodnoteniu kvality prameňov, z ktorých práce vychádzali. Predkladaný projekt si kladie za hlavný cieľ analyzovať sčítacie akcie na Slovensku z rokov 1919 – 1950 (ich prípravný proces, realizáciu a výsledky) a zhodnotiť ich význam a kvalitu ako prameňov k populačnému vývoju Slovenska.