Profil: Katarína Moravčíková, Ing., PhD., vedecká pracovníčka


Výskumné zameranie

  • Trh práce
  • Regionálne disparity na Slovensku
  • Migrácia v Európe
  • Kvantitatívne metódy v sociálno-ekonomickej oblasti

Prognózy, výhľady, analýzy, stratégie

  • Kvantitatívna analýza rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte.

Profil vedeckej pracovníčky

Ing. Katarína Moravčíková, PhD. je vedecká pracovníčka Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV. V súčasnosti je na materskej dovolenke. V roku 2013 absolvovala inžinierske štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave v programe Štatistické metódy v ekonómii. V roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v programe Priestorové plánovanie. Vo svojom výskume a práci sa dlhodobo venuje problematike trhu práce (najmä aktívnym opatreniam trhu práce, regionálnym disparitám na Slovensku), migrácii v Európe, kvantitatívnym metódam v sociálno-ekonomickej oblasti. Vo svojom výskume sa zaoberá najmä zberom, spracovaním, analýzou a hodnotením štatistických údajov pomocou pokročilých štatistických programov. Podieľa sa na riešení viacerých národných i medzinárodných projektov. V súčasnosti je aj odbornou asistentkou na Katedre štatistiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vedie prednášky z predmetov Sociálna štatistika, Sociálno-hospodárska štatistika a cvičenia z predmetov Štatistika, Štatistické metódy, Hospodárska štatistika a Sociálno-hospodárska štatistika.


Vedecké projekty


Vybraná publikačná činnosť

BALÁŽ, Vladimír - KARASOVÁ, Katarína - WILLIAMS, Allan M. The V4 Countries and the EU: A Comparative Perspective : Chapter 5. In A Quarter Century of Post-Communism Assessed. - Cham : Palgrave Macmillan, 2016, p. 129-159. ISBN 978-3-319-43436-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-319-43437-7_6

BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. - MORAVČÍKOVÁ, Katarína - CHRANČOKOVÁ, Martina. What competences, which migrants? Tacit and explicit knowledge acquired via migration. In Journal of Ethnic and Migration Studies, 2021, vol. 47 no. 8, pp. 1758-1774. (2020: 5.340 - IF, Q1 - JCR, 1.505 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 1369-183X. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1679409

ŠTEFÁNIK, Miroslav - KARASOVÁ, Katarína - STUDENÁ, Ivana. Can supporting workplace insertions of unemployed recent graduates improve their long-term employability? : Evidence on the treatment effects of the Contribution for the graduate practice in Slovakia. In Empirica, 2020, vol. 47, iss. 2, pp. 245-265. (2019: 0.890 - IF, Q3 - JCR, 0.357 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0340-8744. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10663-018-9413-y

BALÁŽ, Vladimír - KARASOVÁ, Katarína. Geographical Patterns in the Intra-European Migration before and after Eastern Enlargement : the connectivity approach. In Ekonomický časopis, 2017, roč. 65, č. 1, s. 3-30. (2016: 0.720 - IF, Q3 - JCR, 0.355 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035.

KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír - POLAČKOVÁ, Zuzana. Efficiency of the Active Labour Market Policies: Evidence from the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2019, roč. 67, č. 1, s. 11-32. (2018: 0.843 - IF, Q3 - JCR, 0.332 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0013-3035.

ŠTEFÁNIK, Miroslav - KARASOVÁ, Katarína. Evaluating the Effectiveness of Policy Measures to Support Spatial Mobility in Slovakia : the Contribution for Commuting to Work and the Contribution for Resettlement. In Ekonomický časopis, 2016, roč. 64, č. 8, s. 711-736. (2015: 0.606 - IF, Q3 - JCR, 0.450 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035.