Profil: Martina Chrančoková, Ing., PhD., vedecká pracovníčka


Výskumné zameranie

  • Migrácia Slovákov
  • Tiché znalosti
  • Mobilita študentov

Profil vedeckej pracovníčky

Martina Chrančoková je samostatná vedecká pracovníčka Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Vo svojom výskume a práci sa venuje slovenskej migrácii. Študovala štatistické metódy v ekonómii na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rokoch 2010-12 a neskôr študovala doktorát v rokoch 2013 až 2016 odbor priestorové plánovanie na Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity. Po ukončení doktorandského štúdia pracuje ako výskumný pracovník na Prognostickom ústave. Bola členom medzinárodného projektu Ymobility (súčasť projektu Horizon 2020) a dvoch národných projektov VEGA: VEGA 2/0117/15 a VEGA č. 2/0010/14. V súčasnosti je vedúca projektu VEGA 2/0151/19 s názvom Prínosy slovenskej migrácie a členkou projektových tímov VEGA 2/0002/18 Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie a projektu APVV-17-0141 Margiwork. Je súčasťou aj medzinárodného projektu COST Action CA20115 s názvom ENIS – Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: prepojenie výskumu a praxw.


Vedecké projekty


Vybraná publikačná činnosť

BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. - MORAVČÍKOVÁ, Katarína - CHRANČOKOVÁ, Martina. What competences, which migrants? Tacit and explicit knowledge acquired via migration. In Journal of Ethnic and Migration Studies, 2021, vol. 47 no. 8, pp. 1758-1774. (2020: 5.340 - IF, Q1 - JCR, 1.505 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 1369-183X. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1679409 (Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách)

CHRANČOKOVÁ, Martina. The Present Value of Education. In Economic and Social Policy : Proceedings of the International Scientific Conference, September 7-9, 2021, Čeladná, Czech Republic. Editors: Veronika Nálepková, Martina Pavlorková. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2021, s. 151-160. ISBN 978-80-87291-29-0. ISSN 2571-1776. Dostupné na internete: https://www.narodacek.cz/wp-content/uploads/2022/01/66665v_Proceedings-of-the-International-Scientific__-Conference_202180-2-163-172.pdf (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0151/19 : Prínosy slovenskej migrácie. Economic and Social Policy : International Scientific Conference)

CHRANČOKOVÁ, Martina. The Road to Future Free from Discrimination and Racism for the Roma Population in Slovakia. In Economic and Social Policy : Proceedings of the International Scientific Conference, September 7-9, 2021, Čeladná, Czech Republic. Editors: Veronika Nálepková, Martina Pavlorková. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2021, s. 161-170. ISBN 978-80-87291-29-0. ISSN 2571-1776. Dostupné na internete: https://www.narodacek.cz/wp-content/uploads/2022/01/66665v_Proceedings-of-the-International-Scientific__-Conference_202180-2-173-182.pdf (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve. VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0151/19 : Prínosy slovenskej migrácie. Economic and Social Policy : International Scientific Conference)