Profil: Anna Hlaváčová, PhDr., CSc., samostatná vedecká pracovníčka


Výskumné zameranie

 • dejiny umenia a kultúry
 • kultúrna antropológia

Prognózy, výhľady, analýzy, stratégie

 • historická dimenzia formovania identity spoločenstiev

 • dejinné naratívy a ich interpretačná dynamika

 • Pri rozhodovaní a prognózovaní sa popri iných faktoroch uplatňuje dejinné a kultúrne povedomie. Spôsob, akým si jednotlivé spoločenstvá rozprávajú svoje dejiny, sa často ukazuje ako rozhodujúci činiteľ ich politík v oblastiach ako migrácia, hranice, etnické minority. Štúdiom problematiky možno prispieť k predchádzaniu konfliktom.


Profil samostatnej vedeckej pracovníčky

Anna Hlaváčová je samostatná vedecká pracovníčka Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Po skončení vysokej školy študovala v Paríži, Bruseli (UEE), Moskve. Vrámci doktorátu riešila kultúrno-antropologickú problematiku. Pracovala na výskumnom projekte univerzity v nemeckom Bayreuthe, vrámci ktorého realizovala terénny výskum v delte Nigeru. Neskôr získala Japan Foundation Fellowship na projekt štúdia japonskej kultúry. Pôsobila na viacerých VŠ a v ÚPN. Tieto skúsenosti ju otvorili multidisciplinárnemu prístupu k študovaným problémom. Vo svojom výskume sa dlhodobo venuje problematike dejín komunikácie medzi Východom a Západom a otázkam konštrukcie dejinných naratívov.


Vedecké projekty


  Vybraná publikačná činnosť

  HLAVÁČOVÁ, Anna. The snows in the one-way itineraries of "A journey to Florence". In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2018, no. 1-2, s. 143-157. (VEGA č. 2/0168/16 : Dialóg Východu a Západu v 15. storočí z pohľadu performatívnych štúdií. Rekonštrukcia divadelných predstavení na základe dochovaných textových a obrazových prameňov)

  HLAVÁČOVÁ, Anna. The Return of the Russian Delegation from the Council of Florence : Through the Medieval Kingdom of Hungary. In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2019, no. 1-2, s. 79-92. ISSN 2421-6240. (VEGA 2/0047/19 : Cyrilický cestopis z cesty na florentský koncil. Pokus o naratív)

  HLAVÁČOVÁ, Anna. Traja mudrci v troch scénach akatistu (Dionisij vo Ferapontove) = The Magi in Three Akathist Scenes by Dionisy in Ferapontov. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy [seriál], 2020, roč. 16, č. 2. ISSN 1339-942X. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: http://ostium.sk/language/sk/traja-mudrci-v-troch-scenach-akatistu-dionisij-vo-ferapontove/ (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie)

  HLAVÁČOVÁ, Anna. Formovanie florentských obrazových vetiev klaňania mudrcov. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 251-305. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie)

  HLAVÁČOVÁ, Anna. Dve teatralizované formy slávenia Troch kráľov: trojkráľový sprievod a koledovanie. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 427-469. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie)