Profil: Eduard Nežinský, doc., Ing., PhD., vedecký pracovník


Výskumné zameranie

  • Prognózovanie krátkodobých časových radov
  • Hodnotenie dopadov politík
  • Inštitúcie a konkurencieschopnosť

Prognózy, výhľady, analýzy, stratégie

  • Pilotné testovanie expertných metód rozhodovania (Delphi a Analytický hierarchický proces) na najvyššej politickej úrovni v SR prináša preferencie( váhy) použiteľné pri neparametrickom hodnotení scenárov DEA modelmi. Alternatívny model nowcastingu má potenciál na praktické využitie v inštitúciách SR

Profil vedeckého pracovníka

Eduard Nežinský pracuje na Prognostickom ústave SAV od roku 2013. Vysokoškolské vzdelanie absolvoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre hospodárskej politiky (predmety Analýza efektívnosti a produktivity a Hospodárska politika II). Absolvoval postgraduálny výskumný pobyt na Viedenskej Wirtschaftsuniversität (2019).
V rámci expertíznej činnosti sa podieľal na analýze výdavkov Sociálnej poisťovne (v spolupráci s IFP, 2017) alebo analýze konkurencieschopnosti automobilového priemyslu (v spolupráci s IWI, Viedeň). V súčasnosti je členom expertného tímu pre hodnotenie kompetencií dospelých PIAAC na Slovensku (v spolupráci s NÚCEM)


Vedecké projekty


Vybraná publikačná činnosť

BALÁŽ, Vladimír - NEŽINSKÝ, Eduard - WILLIAMS, Allan M. Terrorism, migrant crisis and attitudes towards immigrants from outside of the European Union. In Population, Space and Place, 2021, vol. 27, no. 4, art. no. e2424. (2020: 3.814 - IF, Q1 - JCR, 1.398 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 1544-8444. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/psp.2424 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie)

FIFEKOVÁ, Elena - NEMCOVÁ, Edita - NEŽINSKÝ, Eduard - STUDENÁ, Ivana. Dilemmas of Economic Growth. The path from unlimited possibilities towards responsibility? Reviewers: Daneš Brzica, Karol Morvay. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. 80 s. Dostupné na internete: https://prog.tankit.sk/wp-content/uploads/Dilemas_of_economic_growth.pdf. ISBN 978-80-7676-042-4 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie)

FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard - NEMCOVÁ, Edita. Disparities in EU Regions: First Take. In Economic and Social Policy : Proceedings of the International Scientific Conference, September 7-9, 2021, Čeladná, Czech Republic. Editors: Veronika Nálepková, Martina Pavlorková. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2021, s. 103-115. ISBN 978-80-87291-29-0. ISSN 2571-1776. Dostupné na internete: https://www.narodacek.cz/wp-content/uploads/2022/01/66665v_Proceedings-of-the-International-Scientific__-Conference_202180-2-115-127.pdf (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Economic and Social Policy : International Scientific Conference)

NEŽINSKÝ, Eduard. Forecasting Adult Skills in Slovakia: Methodological Issues Related to the Upcoming PIAAC Survey. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2021, vol. 12, no. 2, pp. 86-96. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2021.13.009 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie)

BALÁŽ, Vladimír - NEŽINSKÝ, Eduard - JECK, Tomáš - FILČÁK, Richard. Energy and Emission Efficiency of the Slovak Regions. In Sustainability, 2020, vol. 12, no. 7, art. no. 2611. (2019: 2.576 - IF, Q2 - JCR, 0.581 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su12072611 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ)

FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard - NEMCOVÁ, Edita. Emission Efficiency: DEA Approach. In Economic and Social Policy : Proceedings of the International Scientific Conference, September 1–3, 2020, Trojanovice, Czech republic. Editors: Veronika Nálepová, Natalie Uhrová. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2020, s. 43-53. ISBN 978-80-87291-27-6. ISSN 2571-1776. Dostupné na internete: https://www.narodacek.cz/wp-content/uploads/2021/01/Proceedings-of-the-International-Scientific-Conference_2020.pdf (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Economic and Social Policy : Proceedings of the International Scientific Conference)