Profil: Martina Porubčinová, Mgr., PhD., vedecká pracovníčka


Výskumné zameranie

  • Trh práce a ľudský kapitál
  • Informačná a digitálna gramotnosť
  • Industry 4.0
  • Pracovné kompetencie

Prognózy, výhľady, analýzy, stratégie

  • Výskum je zameraný na identifikáciu žiaducich kompetencií v súvislosti s formovaním Industry 4.0, sledujeme v ňom kľúčové výzvy, riziká ako i rozvojové príležitosti v rámci konceptu Industry 4.0 pre rôzne sociálne skupiny na trhu práce.

Profil samostatnej vedeckej pracovníčky

Mgr. Martina Porubčinová, PhD. je vedecká pracovníčka Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Vo svojom výskume sa venuje analýze súvislostí, ktoré sú spojené s vývojom spoločnosti informačného typu, ako je rozvoj digitálnej gramotnosti v medzigeneračnom a socio-demografickom porovnaní, formovanie ľudského kapitálu v podmienkach Industry 4.0 a adaptácia rôznych sociálnych skupín a inovačné zmeny v kontexte informatizácie. Vyštudovala odbor sociológia na Trnavskej univerzite ( 1999) a v roku 2002 ukončila doktorandské štúdium na Prognostickom ústave SAV vo vednom odbore prognostika. Pedagogicky pôsobí na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ( predmety Metódy vedeckej práce, Metódy vedeckého experimentu, Sociológia, Politológia).


Vedecké projekty


Vybraná publikačná činnosť

PORUBČINOVÁ, Martina - FERO, Martin - FIDLEROVÁ, Helena - NOVOTNÁ, Ivana. Industry 4.0 in the human capital optics - empirical findings of work 4.0 competencies development within the slovak automotive sector. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2021, vol. 13, no. 2, pp. 44-67. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2021.13.007 (VEGA 2/0077/19 : Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0.)

FIDLEROVÁ, Helena - PORUBČINOVÁ, Martina - FERO, Martin - NOVOTNÁ, Ivana. Identification of Challenges and Opportunities for Work 4.0 Competences Developing in Slovakia. Chapter 3. In Human Capital Formation for the Fourth Industrial Revolution. 1. vyd. - Pennsylvania, USA : IGI Global, 2020, s. 44-72. ISBN 978-15-225981-0-7. (VEGA 2/0077/19 : Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0.)

PORUBČINOVÁ, Martina - NOVOTNÁ, Ivana. Work 4.0 competencies in the female optics. In Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave, 2020, roč. 28, č. 46, s. 65-73. ISSN 1336-1589. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/rput-2020-0009 (VEGA 2/0077/19 : Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0.)

PORUBČINOVÁ, Martina - FIDLEROVÁ, Helena. Determinants of industry 4.0 technology adaption and human - robot collaboration. In Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave, 2020, roč. 28, č. 46, s. 10-21. ISSN 1336-1589. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/rput-2020-0002 (VEGA 2/0077/19 : Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0.)

PORUBČINOVÁ, Martina. The Intergenerational Digital Gap with Regard To Silver Workers. In Prognostické práce : Foresight, Analysis and Recommendations PP - FAR [serial], 2020, vol. 12, no. 2, p. 5-14. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2020.12.004 (VEGA 2/0077/19 : Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0.)

PORUBČINOVÁ, Martina - NOVOTNÁ, Ivana - FIDLEROVÁ, Helena. The Use of Education 4.0 Tools in Tertiary Education System in Slovakia. In Information Technologies and Learning Tools [elektronický zdroj], 2020, vol. 80, no. 6, pp. 161-175. ISSN 2076-8184. Dostupné na: https://doi.org/10.33407/itlt.v80i6.4004 (VEGA 2/0077/19 : Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0.)