Profil: Richard Filčák, Mgr., MSc. PhD., samostatný vedecký pracovník


Výskumné zameranie

 • Prognózovanie, výhľadové štúdie a tvorba scenárov v oblasti zmeny klímy a životného prostredia
 • Ekonomicko-sociálne aspekty zmeny klímy
 • Dekarbonizačné stratégie na národnej a regionálnej úrovni
 • Výskum chudoby v kontexte prístupu k infraštruktúre a prírodným zdrojom
 • Environmentálna spravodlivosť

Prognózy, výhľady, analýzy, stratégie

 • Výskum hlavne v oblasti modelovania a scenárov akým spôsobom bude zmena klímy vplývať na ekonomiku a sociálnu oblasť v kontexte zmien v životnom prostredí. Druhá časť aktivít s vysokou relevanciou pre oblasť výhľadových štúdií je dekarbonizácia ekonomiky súvisiaca s plánom uhlíkovej neutrality do roku 2050.

Profil samostatného vedeckého pracovníka

Richard Filčák je zástupca riaditeľky CSPV a vedúci Prognostického ústavu SAV. Dlhodobo sa vo svojom výskume a práci venuje problematike zmeny klímy v jej ekonomicko-sociálnych dimenziách, výskumu chudoby a životného prostredia, environmentálnej spravodlivosti a rozvojovým stratégiám zameraným na energetiku, dekarbonizáciu a prechod na nízko-uhlíkové a obehové hospodárstvo. Študoval na Prírodovedeckej fakulte UK a na univerzite vo švédskom Lunde. Doktorát obhájil na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti. Absolvoval stáže v Indii, na Londýnskej univerzite a v Spojenom výskumnom pracovisku (JRC) EÚ v Seville. Dlhodobo sa venuje oblasti evaluácie rozvojových politík so zameraním na Európske programy ekonomickej a sociálnej kohézie. Je riešiteľom projektov APVV a Horizon 2020 a spolupracuje s Úradom podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície pri hodnotení programových období EŠIF a ich plánovaní. Je koordinátorom Slovenského národného referenčného centra (Slovak National Reference Center - NRC) pre rozvoj prognostických informácii a služieb (Developing Forward-looking information and services - FLIS). Centrum funguje v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Európskou environmentálnou agentúrou v Kodani. Riadil projekty a spolupracoval na rozvojových aktivitách v strednej Európe, na Balkáne, Ukrajine, v Rusku, Gruzínsku a v Turecku. Je národný expert pre hodnotenie a socio-ekonomické analýzy v projektoch Európskej Komisie (DG-REGIO) a afiliovaný expert Rozvojovej agentúry OSN (UNDP) pre ľudský rozvoj a monitorovanie chudoby. Ako externý konzultant spolupracoval so Svetovou bankou, Environmentálnym programom OSN (UNEP), Európskym environmentálnym úradom (EEB) a rôznymi mimovládnymi organizáciami.


Vedecké projekty


  Vybraná publikačná činnosť

  BALÁŽ, Vladimír - DOKUPILOVÁ, Dušana - FILČÁK, Richard. Participatory multi-criteria methods for adaptation to climate change. In Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change : an international journal devoted to scientific, engineering, socio-economic and policy responses to environmental change, 2021, vol. 26, no. 4, art. no. 15. (2020: 3.583 - IF, Q2 - JCR, 0.994 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 1381-2386. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11027-021-09955-4 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie)

  DOKUPILOVÁ, Dušana - FILČÁK, Richard. Regional disparities as roots of energy poverty in Slovakia. In Perspectives on Energy Poverty in Post-Communist Europe. - London ; New York, N.Y. : Routledge, 2021, p. 206-221. ISBN 978-0-367-43052-8. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003000976-14

  FILČÁK, Richard - FICERI, Ondrej. Making the Ghetto at Luník IX in Slovakia: People, Landfill, and the Myth of the Urban Green Space. In Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2021, roč. 57, č. 3, s. 293-313. (2020: 0.588 - IF, Q4 - JCR, 0.262 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, SCOPUS, WOS). ISSN 0038-0288. Dostupné na: https://doi.org/10.13060/csr.2021.020 (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve. Vega č. 2/0084/19 : Luník IX - dejiny, súčasnosť a perspektívy rómskeho sídliska)

  FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. Sanitation Infrastructure at the Systemic Edge: Segregated Roma Settlements and Multiple Health Risks in Slovakia. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, vol. 18, art. no. 6079. (2020: 3.390 - IF, Q1 - JCR, 0.747 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 1660-4601. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph18116079 (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve)

  FILČÁK, Richard - ROCHOVSKÁ, Alena - HORŇÁK, Marcel. Evaluation of Slovakia’s R1 expressway enhancement impacts on local socio-economic development: expert panel approach. In Geografie : sborník České geografické společnosti, 2021, roč. 126, č. 1, s. 29-53. (2020: 0.744 - IF, Q4 - JCR, 0.238 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1212-0014. Dostupné na: https://doi.org/10.37040/geografie2021126010029 (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve)

  FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. Where the Pipelines End: The Roma and Access to Basic Sanitation in the Slovak Republic. In Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies : Book of Abstracts. - Praha : Charles University, Faculty of Arts : Slovak Academy of Sciences, Institute of Ethnology and Social Anthropology, 2021, s. 84. ISBN 978-80-7671-036-8. (Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies)

  KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - BALOG, Miroslav - BALÁŽ, Vladimír - NEMCOVÁ, Edita - FILČÁK, Richard - JECK, Tomáš - ANTOŠOVÁ, Martina. Rise of Biobanking in the EU: Evidence from the Framework Programmes. In WSEAS Transactions on Business and Economics, 2021, vol. 18, pp. 1304-1318. (2020: 0.158 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1109-9526. Dostupné na: https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.121 (ITMS: NFP313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia)