Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve

 • Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.
 • Ing. Mgr. Daniel Škobla, PhD.
 • 08/2018 - 06/2022
 • APVV-17-0141
Hlavným cieľom projektu je definovať kauzalitu na medzi priestorovou lokalizáciou vrátane podmienok infraštruktúry osídlení marginalizovaných rómskych komunít a priestorovou lokalizáciou pracovných príležitostí. Špecifickým cieľom projektu je identifikovať: i) podmienky v segmente marginalizovanej rómskej populácie vo vybraných troch územiach v znevýhodnených regiónoch vrátane kvalifikačného profilu; ii) lokalizáciu a štruktúru disponibilných pracovných príležitostí v tých istých územiach. Súčasťou výstupov projektu je návrh opatrení pre podporu prístupu marginalizovaných skupín v znevýhodnených regiónoch k trhu práce. Čiastkové ciele projektu sú nasledovné: - analyzovať životné podmienky znevýhodnenej rómskej populácie vo vybraných územiach v znevýhodnených regiónoch, vrátane kvalifikačného profilu, - analyzovať lokalizáciu a typológiu pracovných príležitostí vo vybraných územiach v znevýhodnených regiónoch, - identifikovať geografickú dostupnosť pracovných príležitostí pre marginalizované skupiny obyvateľov vo vybraných územiach v znevýhodnených regiónoch (vrátane dopravnej dostupnosti, modality dopravy, dopravných podmienok, časovej náročnosti, a pod.), - identifikovať kvalifikačnú charakteristiku týchto pracovných príležitostí, - identifikovať sociálne siete marginalizovanej populácie vo vybraných územiach v znevýhodnených regiónoch, ktoré môžu facilitovať alebo brániť prístupu k trhu práce. Projekt naplní uvedené ciele prostredníctvom využitia kvantitatívnych a kvalitatívnych metód, ktorých kombinácia umožní zachytenie spektra dimenzií odlúčenosti marginalizovaných skupín od pracovného trhu. Cieľovými územiami výskumu budú tri prirodzené spádové oblasti okolo troch okresných miest v Košickom a Prešovskom kraji, ktoré budú identifikované v prvej fáze projektu.
 • Ústav etnológie SAV
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  Univerzita Komenského v Bratislave
  Centrum spoločenských a psychologických vied SAV