Profil: Daniel Škobla, Mgr., MA, PhD., vedecký pracovník


Výskumné zameranie

  • Sociálne nerovnosti
  • Trh práce
  • Sociálne vylúčenie

Profil vedeckého pracovníka

Daniel Škobla sa zaoberá otázkami sociálnych nerovností, sociálneho vylúčenia, trhu práce. PhD titul získal na Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk vo Varšave. Pracoval v Rozvojovom programe OSN, bol účastníkom riadiaceho výboru Dekády začleňovania rómskej populácie 2005-2015, podieľal sa na príprave Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov. V rokoch 2017-2022 bol hlavným riešiteľom projektu APVV, participuje na evaluáciách verejných politík a na tvorbe strategických dokumentov v oblasti integrácie Rómov. Spolupracuje s mimovládnymi organizáciami Európske centrum pre práva Rómov (ERRC), Amnesty International (AI), Priatelia zeme (FoE), Inštitút otvorenej spoločnosti (OSI).


Vedecké projekty

  • Projekty v databáze SAV

  • FOSI- WASTE - POSTUPY LIKVIDÁCIE ODPADU V RÓMSKYCH OSADÁCH NA SLOVENSKU. ENVIRONMENTÁLNA SPRAVODLIVOSŤ PRE MARGINALIZOVANÉ SKUPINY Z PRÁVNEHO A SOCIOLOGICKÉHO HĽADISKA (2021-2022)

  • ENTRANCES - TRANSFORMÁCIA ENERGETIKY SMEROM OD UHLIA A UHLÍKA: VPLYVY NA SPOLOČNOSŤ

  • ENERGY TRANSITIONS FROM COAL AND CARBON: EFFECTS ON SOCIETIES (2020-2023)

  • COST - NEXUSNET - SIEŤ PRE NEXUS VODY, ENERGIE A POTRAVÍN PRE NÍZKOHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO V EURÓPE A ĎALEJ

  • NETWORK ON WATER-ENERGY-FOOD NEXUS FOR A LOW-CARBON ECONOMY IN EUROPE AND BEYOND (2021-2025)


Vybraná publikačná činnosť

ŠKOBLA, D. – FILČÁK, R. Requesting Labour Activation Without Addressing Inequalities: A Move Towards Racialised Workfare. In: Sarah Marie Hall, Helena Pimlott-Wilson, John Horton: Austerity Across Europe. Lived Experiences of Economic Crises. Routledge: London & New York. Pp. 154-167. ISBN 9780367192518 https://www.routledge.com/Austerity-Across-Europe-Lived-Experiences-of-Economic-Crises/Hall-Pimlott-Wilson-Horton/p/book/9780367192518

FILČÁK, R. - ŠKOBLA, D. Sanitation Infrastructure at the Systemic Edge: Segregated Roma Settlements and Multiple Health Risks. Int. J. Environ. Res.Public Health 2021, 18, 6079. https://doi.org/10.3390/ijerph18116079

ŠKOBLA, D. – FILČÁK, R. Mundane Populism: Politics, Practices and Discourses of Roma Oppression in Rural Slovakia. Sociologia Ruralis, Volume 60, Issue 4, 701-904, October 2020 https://doi.org/10.1111/soru.12286