Profil: Daniel Škobla, Mgr., MA, PhD., vedecký pracovník


Výskumné zameranie

 • Sociálne nerovnosti
 • Trh práce
 • Sociálne vylúčenie

Profil vedeckého pracovníka

Daniel Škobla sa zaoberá otázkami sociálnych nerovností, sociálneho vylúčenia, trhu práce. PhD titul získal na Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk vo Varšave. Pracoval v Rozvojovom programe OSN, bol účastníkom riadiaceho výboru Dekády začleňovania rómskej populácie 2005-2015, podieľal sa na príprave Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov. V rokoch 2017-2022 bol hlavným riešiteľom projektu APVV, participuje na evaluáciách verejných politík a na tvorbe strategických dokumentov v oblasti integrácie Rómov. Spolupracuje s mimovládnymi organizáciami Európske centrum pre práva Rómov (ERRC), Amnesty International (AI), Priatelia zeme (FoE), Inštitút otvorenej spoločnosti (OSI).


Vedecké projekty

 • Projekty v databáze SAV

 • ENTRANCES - TRANSFORMÁCIA ENERGETIKY SMEROM OD UHLIA A UHLÍKA: VPLYVY NA SPOLOČNOSŤ

 • CONCEPTUALIZING AND MAPPING EXPOSURE OF VULNERABLE ROMA COMMUNITIES TO NATURAL HAZARDS. FOUNDATIONS TO PROMOTE OPEN SOCIETY (FPOS)


  Vybraná publikačná činnosť

  ŠKOBLA, D. – FILČÁK, R. Infrastructure in Marginalised Roma Settlements: Towards a Typology of Unequal Outcomes of EU Funded Projects. 2016. In: Sociológia 48(6):551-571

  ŠKOBLA, D. – FILČÁK, R. Bariéry v prístupe k vode ako aspekt sociálneho vylúčenia rómskej populácie. 2014. In: Sociológia 46(5):620-638