Profil: Elena Fifeková, Ing., PhD., vedecká pracovníčka


Výskumné zameranie

  • Ekonomický rozvoj
  • Inštitucionálna kvalita, nerovnosť v príjmoch a bohatstve
  • Konkurencieschopnosť ekonomiky

Prognózy, výhľady, analýzy, stratégie

  • Skúmanie kvality a dynamiky ekonomického rastu, úzkych miest procesu globalizácie, konkurenčnej schopnosti ekonomiky a konvergencie. Hodnotenie inštitucionálnej kvality, príčin a dôsledkov prehlbovania nerovnosti v globálnom a regionálnom rozmere.

Profil vedeckej pracovníčky

Elena Fifeková je výskumnou pracovníčkou Prognostického ústavu SAV. Vysokoškolské vzdelanie absolvovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí na Katedre hospodárskej politiky.


Vedecké projekty


Vybraná publikačná činnosť

FIFEKOVÁ, E. - NEMCOVÁ, E. - NEŽINSKÝ, E. - STUDENÁ, I. Dilemmas of Economic Growth. The path from unlimited possibilities towards responsibility? 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. ISBN 978-80-7676-042-4

BALÁŽ, V. - WILLIAMS, A. M. - FIFEKOVÁ, E. Migration decision making as complex choice: eliciting decision weights under conditions of imperfect and complex information through experimental methods. In Population, Space and Place. - London : John Wiley & Sons. ISSN 1544-8444, 2016, vol. 22, no.1.

FIFEKOVÁ, E. - NEŽINSKÝ, E. - NEMCOVÁ, E.. Global Competitiveness of Europe: A Robust Assessment. - Registrovaný: Scopus. In Danube: Law, Economics and Social Issues Review. - Berlin : De Gruyter. 2018, no. 4, ISSN 1804-6746, no. 4,

FIFEKOVÁ, E. - NEMCOVÁ, E.. Impact of FDI on economic growth: evidence from V4 countries. In Periodica Polytechnica Social and Management Sciences. - Budapest : University of Technology and Economics. ISSN 1587-3803, 2015, vol. 23, no. 1.

BALÁŽ, V. - FIFEKOVÁ, E. - NEMCOVÁ, E.. Ellsbergov paradox: rozhodovanie za podmienok rizika a neistoty. In Ekonomický časopis. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 3.

FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard - NEMCOVÁ, Edita. Disparities in EU Regions: First Take. In Economic and Social Policy. Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2021. ISSN 2571-1776.