INFO-POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní zamestnancov

 • Prognostický ústav CSPV SAV, v. v. i.
 • INFO-POW
 • 101059290
 • Mgr. M.A. Lucia Mýtna Kureková, PhD
 • 1.9.2022 – 29.02.2024
 • Ing. Ivana Studená, PhD
  Mgr. M.A. Lucia Kováčová
  Alexandra Moran, LLM
 • Belgicko, Taliansko, Rakúsko, Slovinsko
 • Európska komisia – European Social Fund+ (ESF+) Social Prerogatives and Specific Competencies Lines (SocPL)
 • HIVA – Research Institute for Work and Society, KU Leuven (Belgium)
  UNIVE – Ca’ Foscari University of Venice (Italy)
  The European Centre – European Centre for Social Welfare Policy and Research (Austria)
  ZRC SAZU – Research Centre of the Slovenian Academy of Arts and Sciences (Slovenia)

INFO-POW spája výskumné inštitúcie z piatich krajín Európskej únie, ako aj sociálnych partnerov na národnej a európskej úrovni, s cieľom posilniť prostredníctvom zbierania originálnych dát a analýzy poznanie o špecifikách procesu vysielania zamestnancov a ich pracovných podmienok. Zastrešujúcim cieľom tohto výskumného projektu je identifikovať a zhodnotiť nové ako aj existujúce problémy a potreby firiem (špecificky v stavebnom sektore), ktoré sa týkajú prístupu a používania relevantných informácií v súvislosti s vysielaním zamestnancov a z toho vyplývajúcich povinností firiem. Predošlé štúdie zistili, že napriek výskytu informácií na rôznych kanáloch, či už štátnych alebo mimoštátnych, sú tieto informácie nedostatočné a/alebo ťažko prístupné subjektom, pre ktoré sú mienené. Je taktiež nejasné do akej miery a ako vysielajúce firmy používajú existujúce kanály informácií. Táto štúdia zapĺňa medzeru v porozumení toho, ako nadnárodné vysielajúce firmy a užívateľské podniky vyhľadávajú a používajú informácie v ich komunikácii so štátnymi inštitúciami, a ako to vplýva na ich celkovú schopnosť správne aplikovať pravidlá, ktoré regulujú vysielanie zamestnancov, a zabezpečovať pracovné a sociálne práva. Táto štúdia sa sústredí špecificky na stavebný sektor ako hlavný sektor, v ktorom sa využíva vysielanie pracovníkov, a v ktorom sú aktívne väčšie firmy, ako aj malé a stredné podniky a živnostníci.

Špecifickými cieľmi, ktoré sú v zhode s hlavným cieľom a princípmi projektu, sú:

 • Mapovanie online a offline kanálov informácií, ktoré poskytuje štát (národných a európskych webstránok o vysielaní; webstránok inštitúcií) a neštátni činitelia (sociálni partneri, mimovládne organizácie, poradenské služby) v každom z daných piatich členských štátov.
 • Príprava webového prieskumu so zástupcami vysielajúcich a užívateľských firiem v stavebnom sektore v piatich členských štátoch, s cieľom identifikovať potreby daných firiem v súvislosti s dostupnosťou, prístupnosťou a kvalitou informácií o vysielaní zamestnancov, sústrediac sa na tieto aspekty:
 • Zozbierať náhľady a odporúčania zástupcov verejných orgánov (vrátane inšpektorátov práce) a sociálnych partnerov pomocou kvalitatívnych rozhovorov o zlepšovaní prístupu a užívania verejne prístupných informácií pre vysielajúce stavebné firmy.
 • Identifikovať najlepšiu prax a vyprodukovať odporúčania na zlepšenie dostupnosti a kvality informácií (vo všeobecnosti a tiež špecifickejšie pre stavebný sektor).
 • Posilniť výskumné poznatky vo vedeckých a špecializovaných publikáciách, ale aj publikáciách pre širokú verejnosť, pre zvýšenie povedomia o dôležitosti zlepšeného prístupu k informáciám o vysielaní.
 • Prispieť ku rozšíreniu metodológie webového prieskumu a výsledkov štúdie aj mimo stavebný priemysel a vo viacerých členských štátoch pre zlepšenie prístupu k informáciám o vysielaní, správneho dodržiavania pravidiel a prevenciu zneužívania.
 • Mapovanie informačných kanálov
  Pilotný webový prieskum
  Rozhovory s expertmi

  Náš tím podporí implementáciu celkových cieľov projektu, a to prehĺbenie a rozšírenie poznatkov o prístupe a využívaní informácií podnikmi v slovenskom stavebnom sektore vo vysielaní pracovníkov na výkon služby do zahraničia. Zameriame sa na nasledujúce úlohy: príprava prípadovej štúdie o slovenských firmách prijímajúcich a vysielajúcich zamestnancov prostredníctvom pološtrukturovaných rozhovorov a desk výskumu; podpora prípravy a realizácia pilotného webového prieskumu medzi slovenskými firmami v stavebnom sektore; príprava akademického článku na základe zistení projektu; príprava, koordinácia a realizácia nadnárodného diseminačného stretnutia (trasnational upscaling event); komunikácia s asociovanými partnermi projektu; príprava projektových výstupov plynúcich z plánu práce projektu.