Záverečná konferencia a škálovací seminár projektu INFO-POW v Bratislave

Dňa 17. januára 2024 sa v sídle Európskeho orgánu práce (ELA) v Bratislave uskutočnila záverečná konferencia a upscaling workshop projektu INFO-POW. Projekt identifikoval a hodnotil problémy a potreby firiem v stavebnom sektore v súvislosti s prístupom a používaním informácií o vysielaní zamestnancov na výkon služby do zahraničia. Výskum prináša poznatky o spôsobe, ktorým vysielajúce a užívateľské spoločnosti vyhľadávajú a používajú informácie, a o vplyve na ich schopnosť plniť svoje povinnosti v súvislosti s vysielaním.

Podujatie organizoval Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV, ktorý je jedným z výskumných partnerov projektu, a zastrešoval zber údajov o Slovensku a ich analýzu.  Na podujatí sa zúčastnilo približne 50 účastníkov a účastníčok zastupujúcich nadnárodné a národné zainteresované strany, t. j. európske inštitúcie, sociálnych partnerov, národné inštitúcie, akademickú obec a obchodné komory. Cieľom podujatia bolo predstaviť zistenia a metodiky projektu, ako aj spoločne diskutovať o možnostiach širšieho aplikovania zistení a použitých výskumných metód v iných krajinách alebo sektoroch.

Po otvorení konferencie ako prvá vystúpila Caroline Meumann (vedúca sekcie informácií a služieb ELA) s prejavom o potrebách a nedostatkoch v prístupe k informáciám o vysielaní pracovníkov a o aktivitách ELA v tejto oblasti. Nasledovali prezentácie výskumného tímu, ktorý sa podieľal na projekte. Elif Naz Kayran z European Centre for Social Welfare Policy and Research, predstavila metodológiu a komparatívne zistenia mapovania. O metodológii, zisteniach a poznatkoch z pilotného online prieskumu medzi zamestnávateľmi hovorila Lynn De Smedt z HIVA-KU Leuven.

Výsledky národných prípadových štúdií prezentovali výskumníčky a výskumník z partnerských inštitúcií - Eszter Zolyomi (Rakúsko), Frederic De Wispelaere (Belgicko), Rossana Cillo (Taliansko), Lucia Mýtna Kureková (Slovensko) a Mojca Vah Jevšnik (Slovinsko).

V druhej časti programu boli účastníci a účastníčky rozdelení do menších skupín, aby spoločne diskutovali o možnostiach rozšírenia projektových iniciatív a identifikovali príklady dobrej praxe v prístupe ku informáciám o vysielaní pracovníkov.

Posledným zasadnutím konferencie bol panel stakeholderov, ktorému predsedala Ivana Studená - zastupujúca riaditeľka Prognostického ústavu CSPV SAV. Panelisti reagovali na zistenia projektu, diskutovali o možnostiach jeho rozšírenia a reflektovali o úlohe vysielania pracovníkov ako nástroja pracovnej migrácie na spoločnom trhu práce. Panelistami boli:

Miriam Bellušová (generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu a riaditeľka European Builders Confederation)
Jonathan Cornah (Policy Officer, European Federation of Building and Wood Workers)
Sonila Danaj (vedúca projektu INFO-POW, European Centre for Social Welfare Policy and Research)
Caroline Meumann (vedúca oddelenia informácií a služieb, Európsky orgán práce)
Pavol Kováčik (viceprezident pre MSP, European Construction Industry Federation, a prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska)

Kľúčovým zistením projektu je, že firmy čelia rôznorodým bariéram nielen v prístupe k informáciám, ale aj v ich správnej interpretácii a pochopení. Vo všetkých krajinám sme identifikovali priestor na zlepšenie kvality poskytovaných informácií aj spôsobu, akým sú informácie o vysielaní podávané. V slovenskom kontexte bolo popredným zistenie o výraznej fragmentácii dostupných informácií, vysoká miera aktivity súkromných a poradenských firiem v poskytovaní informácií, ako aj viaceré nedostatky národnej stránky o vysielaní. Slovenský tím identifikoval potrebu výraznejšieho zapojenia sociálnych partnerov v tematike vysielania pracovníkov, a to aj v oblasti poskytovania informácií firmám a jednotlivcom.

Radi by sme sa poďakovali účastníkom za ich účasť na podujatí a za ich cenné postrehy. Viac informácií o projekte INFO-POW a súvisiacich publikáciách nájdete na webovej stránke Prognostického ústavuEuropean Centre.