Platform of policy evaluation community for improved EU policies and better acknowledgement

 • Prognostický ústav CSPV SAV, v. v. i.
 • PROFEEDBACK
 • COST Action CA20112
 • COST
 • 10/2021 – 10/2025
 • HÉTFA Research Institute, Maďarsko
 • ALB; AT; BiH; BG; HR, EE,FI, DE, IE, GR,HU, IL, LV, IT, PL, PT. MK, CS, SK, SI, ES, SE, CH, TR

Cieľom COST akcie PROFEEDBACK je podporiť vytváranie sietí v oblasti hodnotenia politík na úrovni EÚ, zvýšiť povedomie o význame výskumu v oblasti hodnotenia politík a zvýšiť vplyv hodnotenia na tvorbu politík. Platforma združuje výskumných pracovníkov a odborníkov z rôznych vedných oblastí a sektorov, za účelom posilnenia teória, nástrojov a metód hodnotenia politík. COST akcia PROFEEDBACK reaguje na absenciu bottom-up platformy združujúcej výskumníkov a odborníkov pracujúcich v oblasti hodnotenia politík. Cieľom COST akcie PROFEEDBACK je riešiť túto výzvu prostredníctvom inovatívneho, komplexného, medzisektorového a multidisciplinárneho prístupu, ktorého ambíciou je:

 • analyzovať teoretické a metodologické otázky výskumu hodnotenia politiky s osobitným dôrazom na politiku súdržnosti
 • obohatiť vedecký výskum hodnotenia politiky a riešiť identifikované výzvy
 • prispieť ku zosúladeniu roztrieštených prístupov s cieľom stanoviť výskumný program a dosiahnuť spoločné porozumenie
 • prispieť k budovaniu kapacít komunity zaoberajúcej sa hodnotením politík
 • zapojiť tvorcov politík na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ s cieľom prispieť k tvorbe politík založených na dôkazoch
 • vypracovať kódex pre komunitu hodnotiteľov politík
Kľúčové slová akcie: hodnotenie politiky - výskum v oblasti hodnotenia - komunita hodnotiteľov.