Gratulujeme Nikolete Slavíkovej k získaniu titulu PhD 

Dizertačnú prácu s témou „Pracovná migrácia Rómov: ako ju ovplyvňuje rodina“ úspešne obhájila doktorandka spoločného programu Prognostického ústavu CSPV SAV a Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK Nikoleta Slavíková.

Pod vedením Lucie Mýtnej Kurekovej realizovala rozsiahly terénny výskum s odborníčkami a odborníkmi, ktorí pracujú v rómskych komunitách, a rovnako aj s rómskymi rodinami s migračnou skúsenosťou na východnom a južnom Slovensku. Práca výrazne pomáha de-mýtizovať rómsku menšinu, a prináša sondu do rozhodovania sa o pracovnej migrácii v kontexte obmedzených pracovných príležitostí, bariér v prístupe ku vzdelaniu a diskriminácii na Slovensku. Nikoletin výskum prezentuje Rómov a Rómky ako aktívnych aktérov, ktorí svojím rozhodnutím reagujú na ťažké socio-ekonomické podmienky ako aj štrukturálne bariéry pre plnohodnotné začlenenie sa na domáci trh práce a do spoločnosti. V južnej časti Slovenska jej výskum nachádza rómske ženy ako migrantky, a interpretuje pracovnú migráciu ako emancipačný nástroj, ktorý zároveň upozorňuje na posun v stereotypnom vnímaní rodových rolí v rómskych rodinách.

Členmi komisie boli prof. Lucia Mokrá (dekanka FSEV UK), doc. Katarína Staroňová (Ústav verejnej politiky FSEV UK), dr. Miloslav Bahna (Sociologický ústav SAV), a doc. Vladimír Baláž (Prognostický ústav CSPV SAV).

Nikolete srdečne gratulujeme k zaslúženému získaniu titulu PhD!