Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách

 • Ing. Katarína Karasová, PhD.
 • prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD.
  Ing. Ivana Studená, PhD.
  Mgr. Martina Porubčinová, PhD.
  BA. Gabriel Weibl, PhD.
  "Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. - Ekonomický ústav SAV"
  "Ing. Marek Radvanský, PhD. - Ekonomický ústav SAV"
  "Ing. Ivan Lichner, PhD. - Ekonomický ústav SAV"
  "Mgr. Tomáš Miklošovič, PhD. - Ekonomický ústav SAV"
  "Mgr. Daniel Gerbery, PhD. - Filozofická fakulta Uniterzity Komenského v BA"
 • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
  Ekonomický ústav SAV
  Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
 • 07/2015 - 12/2018
 • APVV-14-0324

Cieľom projektu je poskytnúť vedecké informácie využiteľné pre tvorbu politík trhu práce. Konkrétne sa projekt zameriava na tri oblasti politiky trhu práce, ktoré sú vzájomne prepojené čo je potrebné zohľadňovať aj pri tvorbe politík. Ide o oblasť sociálnej pomoci, kde autori plánujú hľadať optimálny scenár nastavenia systému garancie minimálneho príjmu pomocou mikro - simulačného prístupu. Druhou oblasťou je oblasť aktívnej politiky trhu práce, kde autori plánujú aplikovať najmodernejšie techniky vyhodnocovania účinkov jednotlivých opatrení kontrafaktuálnym spôsobom. Treťou oblasťou je oblasť prognózovania vývoja a štruktúry slovenského trhu práce, kde bude ďalej rozpracovaný už existujúcim model štruktúry slovenského trhu práce, ktorého výstupy budú publikované v pravidelných správach monitorujúcich situáciu na slovenskom trhu práce.