Aktuálne témy dizertačných prác v roku 2024/2025 

Prognostický ústav CSPV SAV, v.v.i. má ako externá vzdelávacia inštitúcia uzavretú dohodu o spolupráci pri realizácii doktorandského štúdia s dvomi vysokoškolskými inštitúciami:

  • s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave v študijnom programe Európske štúdiá a politiky,
  • s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom programe Economics v dennej forme štúdia v anglickom jazyku.

Chceli by sme povzbudiť všetkých, ktorý majú chuť a ambíciu hlbšie skúmať relevantné spoločenské témy, aby zvážili prihlásiť sa na doktorandské štúdium v týchto programoch. Oba programy je možné študovať aj v anglickom jazyku.

Ponúkame:

  • kvalitné programy so zameraním tak na obsah ako aj na rozvoj metodologických zručností,
  • témy na pulze európskeho výskumného priestoru s presahom pre tvorbu a zmeny vo verejnej politike,
  • príležitosť pracovať na medzinárodných či domácich výskumných projektoch,
  • výraznú podporu širšej vedeckej obce na oboch inštitúciách vo výskumnom procese a rozvoji vedeckých a akademických zručností, vrátane publikačnej činnosti v karentovaných časopisoch,
  • bohaté možnosti zapojiť sa do mobilitných programov počas štúdia,
  • zaujímavé štipendium vo výške 1 025,50 euro (net) mesačne (po absolvovaní dizertačnej skúšky vo výške 1 194 (net) euro) a ďalšie prostriedky na realizáciu výskumu, vrátane finančnej podpory na metodologické kurzy medzinárodnej kvality,
  • pri výborných výsledkoch možnosť podpory v post-doktorandských programoch Slovenskej akadémie vied, či ponuka pracovnej pozície v stabilnej vedeckej inštitúcii.

 

Aktuálne témy dizertačných prác v akademickom roku 2024/2025 v programe Európske štúdiá a politiky sú:

Miestne reakcie na emigráciu a zapojenie diaspóry (Mgr., MA Lucia Mýtna Kureková, PhD.)

Adaptačné stratégie na meniace sa zručnosti  (Mgr., MA Lucia Mýtna Kureková, PhD.)

Národné dekarbonizačné ciele a regionálne implikácie: Analýza regionálnej odolnosti, socio-ekonomických faktorov a možnosti intervencií. (Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD.)

 

Aktuálne témy dizertačných prác v akademickom roku 2024/2025 v programe Economics sú:

Socio-ekonomické rozdiely v regiónoch Slovenska a ich vplyv na rodinu a plodnosť. (doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD.)

V prípade záujmu o doktorandské štúdium kontaktujte e-mailom školiteľa alebo školiteľku. Informácie o podmienkach prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium nájdete na webstránke FSEV UKNHF EUBA. Termíny FSEV UK: 30.4.2024, respektíve 15.8.2024; NHF EUBA: 13.6.2024.