Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach

Publikácia Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach sa zameriava na dva aspekty problematiky odpadov v kontexte environmentálnej spravodlivosti pre rómske osídlenia a ich obyvateľov. Ten prvý sa týka environmentálnych záťaží, ktoré spôsobujú skládky komunálneho alebo iného druhu odpadu v blízkosti ľudských obydlí. Druhý aspekt sa týka komunálneho odpadu, ktorý produkujú samotní obyvatelia rómskych osídlení a manažmentu tohto odpadu zo strany obcí a miest. Predkladaná publikácia sa snaží analyzovať tieto aspekty odpadového hospodárstva cez prizmu viacerých teoretických perspektív a zároveň mapuje rôzne prístupy na lokálnej úrovni. Je rozdelená na päť kapitol, ktorých autori a autorky sú výskumníci a odborníci z oblasti práva, sociológie, ekonómie a verejnej správy. Publikácia vznikla v kooperácii Centra spoločenských a psychologických vied SAV v.v.i. a Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV v.v.i. v rámci projektu Program verejného zdravia Nadácie otvorenej spoločnosti a projektu APVV-17-0141 Analýza bariér v prístupe k zamestnaniu pre marginalizované skupiny obyvateľstva: vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickom, geografickom a sociálno-antropologickom výhľade.

Výskum viedli a publikáciu editovali Richard Filčák a Daniel Škobla.