Úspešný prvý ročník konferencie Research for Social and Psychological Sciences. 

Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (CSPV SAV) zorganizovalo 9. apríla 2024 prvý ročník vedeckej konferencie Research for Social and Psychological Sciences (ReSPS). Podujatie sa konalo v kongresovom centre SAV v Smoleniciach. Motiváciou pre zorganizovanie vedeckej konferencie bola potreba vytvoriť priestor, v ktorom môžu výskumníci a výskumníčky jednotlivých ústavov Centra prezentovať svoju prácu a vytvoriť referenčnú vedeckú platformu pre výsledky výskumu CSPV na odbornej scéne.

Konferenciu uviedli Lucia Mýtna Kureková and Branislav Šprocha, členovia Vedeckej rady CSPV SAV za Prognostický ústav, ktorí tvorili aj Vedecký výbor konferencie. Konferenciu otvorila pozvaná prednáška profesorky Viery Bačovej z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV s názvom „K diskusii o rigoróznosti kvalitatívneho výskumu“, ktorej obsah rezonoval počas celého dňa konferencie. Bolo pre nás veľkým potešením a poctou, že pani profesorka Bačová podporila prvý ročník konferencie a svojou prednáškou prispela k jej úspešnému priebehu.

Nasledovali dve paralelné sekcie, počas ktorých bolo prezentovaných celkovo 24 vedeckých príspevkov. Okrem troch ústavov Centra boli prezentované príspevky aj pozvanými hosťami z Ekonomického ústavu SAV, Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. Prednesené príspevky reflektovali interdisciplinaritu Centra, rôznorodosť i blízkosť metodologických prístupov a bohatosť otázok, ktorým sa venujú jeho výskumníci a výskumníčky. Šesť panelov bolo zostavených na základe týchto zastrešujúcich tém príspevkov:

  • Dáta, metódy a definície,
  • Informácie a správanie,
  • Zručnosti a transformácie,
  • Historické a dlhodobé perspektívy spoločnosti,
  • Intervencie a inovácie I,
  • Intervencie a inovácie II.

Na záver sa uskutočnilo plenárne zasadnutie, moderované Ivanou Studenou z Prognostického ústavu, na ktorom predsedovia a predsedkyne panelov v krátkosti predstavili obsah príspevkov a priebeh panelov. Abstrakty vedeckých príspevkov, ktoré boli prezentované na konferencii budú v blízkej dobe vydané v knihe abstraktov. Konferencia bola ukončená zhrnutím profesorky Viery Bačovej a poďakovaním riaditeľky Centra spoločenských a psychologických vied Denisy Fedákovej.

Toto podujatie bolo pre náš príležitosťou viesť rozhovory o vývoji vedeckého poznania v našej práci, hraniciach vedných disciplín a ich prelínaní, ako aj reflektovať prínos spolupráce ústavov v rámci CSPV SAV. Deň pred konferenciou sme využili na každoročné spoločné stretnutie, na ktorom sme zdieľali nové informácie o činnosti ústavov a podporili kolegiálne vzťahy. Ďakujeme účastníkom a účastníčkam za ich čas a tešíme sa na ďalší ročník konferencie ReSPS.

Celý program nájdete na webstránke v sekcii Konferencie.