Tvorba migračných rozhodnutí a migračných politík v čase transformačných spoločenských zmien

  • Prognostický ústav CSPV SAV, v. v. i.
  • 101094279
  • Mgr. M.A. Lucia Mýtna Kureková, PhD.
  • European Commission - Horizon Europe
  • 1.3. 2023 – 1.7. 2026
  • Ing. Ivana Studená, PhD, Mgr. Martin Guzi, PhD, Alexandra Moran, LLM., Mgr. Jana Papcunová, PhD., Mgr. M.A. Lucia Kováčová
  • Holandsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Slovensko, Taliansko, Keňa, Španielsko, Veľká Británia, Spojené štáty americké
  • Danish Refugee Council, Mixed Migration Centre, Université Paris 13 (Sorbonne Paris North University), Universiteit Leiden, Foundation Migration Policy Institute Europe, University of Milan, Samuel Hall East Africa Limited, Universiteit van Amsterdam, Universidad de Alicante, Mareena, The University of Manchester (asociovaný partner), International Training Center ILO (asociovaný partner), Duke University (asociovaný partner)

Projekt PACES uplatňuje prelomový prístup k skúmaniu a porozumeniu rozhodnutí jednotlivcov migrovať, pričom jeho cieľom je zistiť, ako môžu tieto poznatky prispieť k pochopeniu tvorby migračných politík. PACES sa zameriava na dve paralelné zložky výskumu: (1) faktory, ktoré formujú rozhodovanie migrovať a (2) mechanizmy, ktoré stoja za tvorbou migračných politík. Projekt zhŕňa teoretické a empirické poznatky zo širokého spektra akademických disciplín a metodologických paradigiem, pričom jeho cieľom je systematicky skúmať interakcie medzi rozhodnutiami spojenými s migráciou a tvorbou migračných politík v kontexte širších spoločenských zmien, a teda vzájomne prepojených procesov ekonomických, politických, demografických, technologických a kultúrnych zmien. Na základe teoretickej syntézy a kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov zozbieraných v Alžírsku, Etiópii, Líbyi, Slovensku, Taliansku a v Španielsku, má projekt za cieľ vypracovať heuristický model, ktorý identifikuje rôzne konštelácie podmienok, ktoré formujú rozhodnutia zostať alebo migrovať v rôznych etapách života jednotlivcov. Na základe teórie zmeny tak PACES systematicky skúma, identifikuje a sleduje predpoklady o rozhodnutiach o migrácii, ktoré využívajú tvorcovia politík na formulovanie cieľov a návrhov opatrení. Skúmaním vývoja politík EÚ a národných politík pracovnej a rodinnej migrácie projekt PACES odhaľuje, do akej miery sú súčasné migračné politiky založené na vedeckých dôkazoch. Projekt tiež identifikuje oblasti, v ktorých môžu politické opatrenia ťažiť z cenných výskumných poznatkov o rozhodovaní migrovať. PACES sa tak snaží narušiť dominantné politické diskurzy a predpoklady, ktoré sú základom migračných opatrení, a prispieť k vypracovaniu účinnejších modelov riadenia migrácie v EÚ, ktoré zohľadňujú neistoty vyvolané spoločenskými zmenami. S podporou interdisciplinárneho konzorcia skúsených partnerov sa PACES zapája do spoločného výskumu s tvorcami politík, zainteresovanými stranami, občanmi a migrantmi s cieľom dosiahnuť maximálny vedecký, politický a sociálny vplyv.

Cieľom projektu PACES je povzbudiť tvorcov migračných politík, aby prijali vedecké poznatky o migrácii a využívali ich ako základ pre tvorbu migračnej politiky. Na dosiahnutie tohto cieľa si PACES stanovuje štyri ciele:
1. Identifikovať silné a slabé stránky súčasných migračných politík a riadenia prostredníctvom analýzy teórií zmien, na ktorých sú založené európske migračné politiky.
2. Preskúmať interakciu medzi spoločenskými zmenami, individuálnymi faktormi životného cyklu jednotlivcov a (migračnými) politikami pri formovaní rozhodnutí zostať alebo migrovať a rozhodovacích procesov pozdĺž migračnej trajektórie.
3. Identifikovať, ako môžu migračné politiky v širšom zmysle buď uľahčiť migráciu, alebo umožniť udržateľné a žiaduce „zotrvanie“.
4. Rozvíjať nápady na možné alternatívne migračné iniciatívy, ktoré zohľadňujú komplexné procesy rozhodovania o migrácii, berúc do úvahy obmedzenia pri tvorbe migračnej politiky. Prístupom projektu je spoločná participácia, ktorá umožní zohľadnenie rôznych potrieb migrantov ako aj perspektív ďalších zainteresovaných strán vrátane zamestnávateľských organizácií, odborov a obyvateľov v mieste pôvodu a určenia. Na dosiahnutie týchto cieľov PACES štrukturuje výskum okolo dvoch paralelných výskumných komponentov, a to 1) faktorov formujúcich rozhodovanie o migrácii; a 2) teórie zmeny, o ktoré sa opierajú migračné politiky.

Projekt PACES sa opiera o širokú škálu metodologických prístupov. V prvej fáze výskumného projektu sa zameriame na metaanalýzu a tvorbu konceptuálneho rámca (WP2), na ktorú budú nadväzovať aktivity v ďalších pracovných balíkoch. WP3 zmapuje migračné politiky a iniciatívy a koncepčne a empiricky zhrnie teórie zmeny v procese tvorby migračnej politiky. Súčasťou je aj použitie „lab-in-the-field“ experimentov v šiestich EÚ krajinách s cieľom presnejšie uchopiť preferencie jednotlivcov voči migračnej politike. WP4 a WP5 sú založené na zbere údajov prostredníctvom polo-štrukturovaných rozhovorov v prostredí (najmä) afrických migrantov a domovských komunít, na vstupe do EÚ ako aj na ich migračnej ceste s cieľom zmapovať faktory, ktoré vplývajú na individuálne rozhodnutia ohľadom migračnej cesty. V záverečných pracovných balíkoch okrem iného použijeme QCA analýzu pre určenie súčinnosti rôznych faktorov pri ovplyvňovaní migračných rozhodnutí, a tiež v spolupráci so stakeholdermi zadefinujeme migračné scenáre v kontexte zistení projektu PACES.

Metaanalýza a tvorba konceptuálneho rámca
Skúmanie „nemigračných“ politík a ich roly v tvorbe politík
Mapovanie migračných politík a iniciatív
Rozhovory s migrantmi afrického pôvodu v troch krajinách EÚ
Kvantitatívna analýza týkajúca sa rozhodnutí migrovať do Európy
Skúmanie rozhodnutí migrovať z dlhodobého časového a priestorového hľadiska
Kvantitatívna analýza migračných rozhodnutí v kontexte migrácie do Európy
Working paper: Africkí migranti en route v Európe
Working paper: Úloha nemigračných politík v migračných rozhodnutiach jednotlivcov