FOSI-HAZARDS – KONCEPTUALIZÁCIA A MAPOVANIE VYSTAVENIA ZRANITEĽNÝCH SKUPÍN PRÍRODNÝM RIZIKÁM

  • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
  • FOSI- WASte
  • OR2021-81225
  • Foundation to Promote Open Society
  • Nemecko
  • Daniel Škobla
  • 01.01.2022 – 31.12.2023
  • Dušana Dokupilová
  • Česko
  • Multilaterálne - iné

Z teoretického hľadiska je cieľom projektu konceptualizovať environmentálnu spravodlivosť a jej atribúty vo svetle terénneho výskumu v marginalizovaných rómskych komunitách. Projekt bude systematicky analyzovať a popisovať formy a rozsah nerovnakého zaobchádzania v kontexte environmentálnej spravodlivosti s osobitným zreteľom na dotknuté rómske komunity. Na praktickej úrovni výskum bude identifikovať prípady environmentálnej nespravodlivosti, mapovať dopady nerovnakého vystavenia environmentálnym rizikám a diferencovaného prístupu k prírodným zdrojom a demonštrovať ako sa sociálna nespravodlivosť premieňa na environmentálne a zdravotné ohrozenia.