Úspory energie – možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti

  • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
  • Dokupilová Dušana, RNDr., PhD.
  • Slovensko
  • VEGA 2/0186/21
  • Dokupilová Dušana, RNDr., PhD.
  • 01.01.2021 - 31.12.2024
  • VEGA

Projekt je zameraný na analýzy v oblasti energetickej efektívnosti a úspor energie; má za cieľ prispieť k informovanému rozhodovaniu. Projekt zahŕňa modelovanie spotreby energie, vyhodnocovanie energetickej efektívnosti ako takej a opatrení energetickej efektívnosti a ďalšie čiastkové analýzy v oblasti energetickej efektívnosti a zmeny klímy vrátane energetickej chudoby a financovania. Prínosom projektu budú analýzy, ktoré môžu slúžiť ako podklady pri tvorbe politiky v oblasti energetickej efektívnosti a zmeny klímy vrátane prípravy strategických a plánovacích dokumentov, ako aj finančných mechanizmov v SR a v zahraničí. Projekt taktiež prispeje k zlepšovaniu metodológie v oblasti modelovania energetickej spotreby, ako aj pri vyhodnocovaní energetickej efektívnosti a energetickej chudoby. Zameranie projektu má dosah aj na mnoho iných oblastí, a to najmä na oblasť zmeny klímy, ako aj na sociálno-ekonomickú oblasť (energetická chudoba, energetická náročnosť priemyselných odvetví, zamestnanosť a pod.).