Spolupráca ruže prináša: Sonda do pracovnej integrácie osôb s viacnásobným znevýhodnením v období koronakrízy

Pracovníčky Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili novú publikáciu: "Spolupráca ruže prináša: Sonda do pracovnej integrácie osôb s viacnásobným znevýhodnením v období koronakrízy".

Publikácia sa špecificky zaoberá aspektom zdravia, zdravotného znevýhodnenia a prístupu ku zdravotnej starostlivosti vo vzťahu ku osobám s viacnásobným znevýhodnením a analyzuje aspekt zdravia ako dôsledok aj príčinu vylúčenia na trhu práce. Upozorňujeme, že Slovensko dlhodobo zaostáva v integrácii znevýhodnených jednotlivcov na trh práce, a to špecificky vo vzťahu ku osobám so zdravotným znevýhodnením, ako aj iných skupín vzdialených od trhu práce, ako marginalizované rómske komunity či osoby bez stabilného bývania.

Publikácia komplexne mapuje zmeny v postavení osôb s viacnásobným znevýhodnením v kontexte pandémie koronavírusu, legislatívny rámec ako aj implementačnú prax prostredníctvom desk research ako aj pološtruktúrovaných rozhovorov so zástupcami štátnej správy a samosprávy a mimovládnych organizácií. V závere sa zameriava na sprostredkovanie najnovších poznatkov a odporúčaní pre integráciu osôb s viacnásobným znevýhodnením.

Táto publikácia bola realizovaná prostredníctvom zdrojov z projektu VEGA 2/0079/21 „Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku.“

Autorky:
Mgr. Lucia Mýtna Kureková, MA., PhD.
Mgr. Lucia Kováčová, MA.
MSc. Nina Holičková