Profil: Katarína Korytárová, Ing., PhD., vedecká pracovníčka


Výskumné zameranie

  • Úspory energie
  • Energetická efektívnosť
  • Mitigačné politiky a opatrenia
  • Modelovanie potenciálu úspor energie (v budovách)
  • Vyhodnocovanie energetickej efektívnosti
  • Financovanie energetickej efektívnosti

Prognózy, výhľady, analýzy, stratégie

  • Práca s modelmi (pre MR, SR), ktoré slúžia pre prognózu vývoja fondu budov v MR, SR, ich konečnej spotreby energie na vykurovanie a vytváranie rôznych scenárov vývoja za predpokladov meniacich sa podmienok (ročná miera obnovy fondu budov, hĺbka obnovy, časovanie úsporných opatrení). Následne sa prognózujú investičné náklady na jednotlivé scenáre a z nich vyplývajúce finančné benefity vo forme znížených nákladov na energiu. V rámci projektu pre GBPN to bolo modelovanie možných finančných dopadov pre jednotlivé nízkoenergetické scenáre v budovách z celosvetového hľadiska.

Profil vedeckej pracovníčky

Katarína Korytárová je vedecko-výskumná pracovníčka Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied (od 2019). Vo svojom výskume a práci sa dlhodobo venuje energetickej efektívnosti a úsporám energie, ako aj mitigačným politikám a opatreniam v oblasti zmeny klímy. V roku 2010 Katarína získala doktorát na Stredoeurópskej univerzite v oblasti environmentálnej vedy a politík, pričom jej dizertačná práca sa zameriava na analýzu potenciálu úspor energie na vykurovanie vo verejných budovách v Maďarsku. Po doktorandskom štúdiu pracovala na Sekcii energetiky Ministerstva hospodárstva SR, kde o.i. koordinovala prípravu akčných plánov energetickej efektívnosti. Počas svojej kariéry pracovala pre rôzne inštitúcie, ako napr. Ecofys, Institute for European Environmental Policy (IEEP), International Institute for Applied System Analysis (IIASA), Wuppertal institute for Climate, Environment and Energy (WU), as well as Intergovernmental Pannel on Climate Change (IPCC) and Global Building Performance Network (GBPN). Na svoju dizertačnú prácu nadviazala neskôr v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) analýzou potenciálu úspor vo verejných budovách na vykurovanie na Slovensku. Pre GBPN pracovala na analýze finančných vplyvov pre nízkoenergetické scenáre pre svetový fond budov.


Vedecké projekty


Vybraná publikačná činnosť

KORYTÁROVÁ, Katarína. Renovation of Public Buildings in Bratislava Region. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2021, vol. 13, no. 2, pp. 5-15. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2021.13.004 (VEGA č.2/0186/21 : Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti)

KORYTÁROVÁ, Katarína. Financing renovation of public buildings in Slovakia. In eceee 2021 Summer Study on energy efficiency: A New Reality? : eceee Summer Study Proceedings, eceee 2021, Stockholm, 7-11 June 2021 [elektronický zdroj]. - Stockholm : eceee secretariat, 2021, p. 905-914. ISBN 978-91-983878-9-3. ISSN 2001-7960. (VEGA č.2/0186/21 : Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti. eceee 2021 Summer Study on energy efficiency: A New Reality?)

KORYTÁROVÁ, Katarína. Financovanie obnovy verejných budov v Slovenskej republike [Financing renovation of public buildings in Slovak republic]. In Vykurovanie 2021 : zborník prednášok z 29. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému: Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie, Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 21.-25.6. 2021 [elektronický zdroj]. Editor: Dušan Petráš, Zuzana Švecová, recenzenti: Milan Dubnička, Belo Füri. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2021, s. 35-42. ISBN 978-80-89878-72-7. (VEGA č.2/0186/21 : Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti. Vykurovanie 2021 : medzinárodná vedecko-odborná konferencia na tému Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie)