Profil: Katarína Korytárová, Ing., PhD., vedecká pracovníčka


Výskumné zameranie

  • Úspory energie
  • Energetická efektívnosť
  • Opatrenia energetickej efektívnosti
  • Práca s modelmi
  • Vyhodnocovanie energetickej efektívnosti
  • Financovanie energetickej efektívnosti

Prognózy, výhľady, analýzy, stratégie

  • Práca s modelmi (napr. model potenciálu úspor energie vo verejných budovách v SR, model globálneho fondu budov, energeticko-emisný model pre SR)
  • Vyhodnocovanie opatrení energetickej efektívnosti
  • Príprava analýz a odporúčaní pre rozhodovaciu sféru

Profil vedeckej pracovníčky

Katarína Korytárová je vedecko-výskumná pracovníčka Prognostického ústavu CSPV Slovenskej akadémie vied od roku 2019. Vo svojom výskume a práci sa dlhodobo venuje energetickej efektívnosti a úsporám energie. V roku 2010 Katarína získala doktorát na Stredoeurópskej univerzite v oblasti environmentálnej vedy a politík, pričom jej dizertačná práca sa zameriava na analýzu potenciálu úspor energie na vykurovanie vo verejných budovách v Maďarsku. Potom pracovala na Sekcii energetiky MH SR, kde o. i. koordinovala prípravu akčných plánov energetickej efektívnosti. Okrem toho Katarína Korytárová pracovala pre rôzne inštitúcie, ako napr. Ecofys, Institute for European Environmental Policy (IEEP), International Institute for Applied System Analysis (IIASA), Wuppertal institute for Climate, Environment and Energy, ako aj Medzivládny panel pre zmenu klímy (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) a Global Building Performance Network (GBPN), Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA).


Vedecké projekty


Vybraná publikačná činnosť

KORYTÁROVÁ, Katarína. Obnova budov a jej financovanie. In Vykurovanie 2022 : zborník prednášok z 30. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému: Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu, Horný Smokovec, 14.-18. február 2022 [elektronický zdroj]. Editor: Dušan Petráš, Zuzana Švecová, recenzenti: Milan Dubnička, Belo Füri. - Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2022, s. 55-60. ISBN 978-80-89878-88-8. (VEGA č.2/0186/21: Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti. Vykurovanie 2022: medzinárodná vedecko-odborná konferencia Vykurovanie 2022. Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu) Typ: AFD

KORYTÁROVÁ, Katarína. Renovation of Public Buildings in Bratislava Region. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2021, vol. 13, no. 2, pp. 5-15. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2021.13.004 (VEGA č.2/0186/21 : Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti)

KORYTÁROVÁ, Katarína. Financing renovation of public buildings in Slovakia. In eceee 2021 Summer Study on energy efficiency: A New Reality? : eceee Summer Study Proceedings, eceee 2021, Stockholm, 7-11 June 2021 [elektronický zdroj]. - Stockholm : eceee secretariat, 2021, p. 905-914. ISBN 978-91-983878-9-3. ISSN 2001-7960. (VEGA č.2/0186/21 : Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti. eceee 2021 Summer Study on energy efficiency: A New Reality?)

KORYTÁROVÁ, Katarína. Financovanie obnovy verejných budov v Slovenskej republike [Financing renovation of public buildings in Slovak republic]. In Vykurovanie 2021 : zborník prednášok z 29. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému: Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie, Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 21.-25.6. 2021 [elektronický zdroj]. Editor: Dušan Petráš, Zuzana Švecová, recenzenti: Milan Dubnička, Belo Füri. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2021, s. 35-42. ISBN 978-80-89878-72-7. (VEGA č.2/0186/21 : Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti. Vykurovanie 2021 : medzinárodná vedecko-odborná konferencia na tému Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie)