Pozícia
zástupkyňa vedúceho ústavu
Číslo dverí
56
Akademická kvalifikácia
Ivana Studená pracuje ako vedecká pracovníčka v Centre sociálnych a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Medzi jej výskumné záujmy patria rozvoj zručností dospelých, trhy práce, stratégie celoživotného vzdelávania, organizačný rozvoj a regionálny a miestny rozvoj. Poskytuje odborné poradenstvo verejným a mimovládnym inštitúciám v oblasti politík a stratégií celoživotného vzdelávania a vzdelávania dospelých, rozvoja zručností dospelých a zraniteľných skupín. Viedla slovenský tím projektu Horizont 2020 ENLIVEN (Podpora celoživotného vzdelávania pre inkluzívnu a živú Európu). V minulosti pracovala ako analytička NHÚ Českej akadémie vied, v Centre pre miestny rozvoj OECD LEED v Trente v Taliansku a v korporátnej sfére v Česku a na Slovensku. Cudzie jazyky: anglický (C2), francúzsky (B2), taliansky (B2), rusky (B1) a nemecky (B1).

Vedúci/vedúca projektov:
- Horizont 2020 ENLIVEN (2017-2019)

Člen/Členka projektových tímov:
- Horizont 2020 Enliven (2016-2019)
- FP7 LLLight'in'Europe
- APVV, Vega
Oblasti vedeckého záujmu
- Ľudský kapitál, zručnosti, celoživotné vzdelávanie
- Rozvoj organizácií, inovácie
- Trh práce, dopyt po pracovnej sile na úrovni podnikov a organizácií
- Podnikateľské zručnosti, Malé a stredné podnikanie