Profil: Anna Hlaváčová, PhDr., CSc., samostatná vedecká pracovníčka


Výskumné zameranie

  • Dejiny
  • Dejiny kultúry

Prognózy, výhľady, analýzy, stratégie

  • Pri rozhodovaní sa popri iných faktoroch uplatňuje dejinné a kultúrne povedomie. Pri prognózovaní i v štúdiu psychológie rozhodovania môže byť preto užitočná znalosť dejín a kultúry.
  • Koncepčne podnetný môže byť z mojich projektov dlhodobých cyklus Dejinné naratívy, v ktorom sa zaoberám tým ako si jednotlivé spoločenstvá rozprávajú svoje dejiny. Krajiny determinované stredoeurópskym geografickým kontextom sa líšia práve vzťahom k dejinám – a tie sa neraz ukazujú ako rozhodujúci činiteľ ich politík v oblastiach ako migrácia, hranice, etnické minority.

Profil samostatnej vedeckej pracovníčky

Anna Hlaváčová je samostatná vedecká pracovníčka Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Po skončení vysokej školy študovala v Paríži, Bruseli (UEE), Moskve. Vrámci doktorátu riešila kultúrno-antropologickú problematiku. Pracovala na výskumnom projekte univerzity v nemeckom Bayreuthe, vrámci ktorého realizovala terénny výskum v delte Nigeru. Neskôr získala Japan Foundation Fellowship na projekt štúdia japonskej kultúry. Pôsobila na viacerých VŠ a v ÚPN. Tieto skúsenosti ju otvorili multidisciplinárnemu prístupu k študovaným problémom. Vo svojom výskume sa dlhodobo venuje problematike dejín komunikácie medzi Východom a Západom a konštrukcie dejinných naratívov.


Vedecké projekty


Vybraná publikačná činnosť

HLAVÁČOVÁ, Anna. Pohyb obrazu, posun významu. In Studia Capuccinorum Boziniensia. - Pezinok : Minor - Kapucíni na Slovensku, 2022, roč. 8, č. 7, s. 180-184. ISSN 2585-8025.

HLAVÁČOVÁ, Anna. Trojkráľový sprievod – mestská forma slávenia Troch kráľov = The Three Kings Cortege – an Urban Form of the Commemoration of the Magi. In Studia Capuccinorum Boziniensia V. - Pezinok : Minor - Kapucíni na Slovensku, 2021, roč. 6, č. 1, s. 115-136. ISSN 2585-8025. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie)

HLAVÁČOVÁ, Anna. The Return of the Russian Delegation from the Council of Florence : Through the Medieval Kingdom of Hungary. In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2019, no. 1-2, s. 79-92. ISSN 2421-6240. (VEGA 2/0047/19 : Cyrilický cestopis z cesty na florentský koncil. Pokus o naratív)

HLAVÁČOVÁ, Anna. Traja mudrci v troch scénach akatistu (Dionisij vo Ferapontove) = The Magi in Three Akathist Scenes by Dionisy in Ferapontov. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy [seriál], 2020, roč. 16, č. 2. ISSN 1339-942X. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: http://ostium.sk/language/sk/traja-mudrci-v-troch-scenach-akatistu-dionisij-vo-ferapontove/ (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie)