CRIS – Cooperate, reach out, integrate services

  • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
  • CRIS
  • Main Arbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach
  • Nemecko
  • Zuzana Polačková
  • 01/2022 - 06/2024
  • Nemecko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko
  • EaSI (Employment and Social Innovations)
  • Nemecko: MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach Maďarsko: Artemisszió Alapítvány Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Slovensko: Človek v ohrození, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovinsko: Social Protection Institute of the Republic of Slovenia

Projekt vyvíja a overuje nástroje a postupy zamerané na posilnenie integrácie služieb poskytovaných ľuďom zo zraniteľných skupín s cieľom podporiť ich začlenenie na trh práce a do spoločnosti. Cieľovými skupinami projektu sú dlhodobo nezamestnaní alebo neaktívni ľudia v produktívnom veku, ktorí čelia viacnásobnému znevýhodneniu. Ide o ľudí, ktorí často potrebujú intervenciu viacerých služieb, možná koordinácia služieb zvyšuje ich účinnosť. V súčasnom inštitucionálnom nastavení je dostupnosť podporných služieb obmedzená, osveta a informovanosť o existencii jednotlivých služieb a nástrojov je často nedostatočná a poskytované služby sú často fragmentalizované. Medzisektorová spolupráca a systematické zapojenie mimovládnych organizácii do systému poskytovania služieb môže jednotlivé medzery zaplniť. Projekt CRIS bude výzvy integrovaného poskytovania služieb riešiť: (1) posilnením mechanizmov sprostredkovania a zavedením nových informačných aktivít; (2) posilnením alebo rozvojom kapacít verejných služieb zamestnanosti v oblasti „case managementu“; (3) vyplnením medzier v službách prostredníctvom budovania kapacít vo verejných agentúrach a/alebo rozvojom efektívneho modelu zapájania mimovládnych organizácii do poskytovania služieb a subkontrahovania týchto organizácii.