CRIS – Cooperate, reach out, integrate services

  • Mgr. M.A. Zuzana Polačková, PhD.
  • 01/2022 - 06/2024
Projekt vyvíja a overuje nástroje a postupy zamerané na posilnenie integrácie služieb poskytovaných ľuďom zo zraniteľných skupín s cieľom podporiť ich začlenenie na trh práce a do spoločnosti. Cieľovými skupinami projektu sú dlhodobo nezamestnaní alebo neaktívni ľudia v produktívnom veku, ktorí čelia viacnásobnému znevýhodneniu. Ide o ľudí, ktorí často potrebujú intervenciu viacerých služieb, možná koordinácia služieb zvyšuje ich účinnosť. V súčasnom inštitucionálnom nastavení je dostupnosť podporných služieb obmedzená, osveta a informovanosť o existencii jednotlivých služieb a nástrojov je často nedostatočná a poskytované služby sú často fragmentalizované. Medzisektorová spolupráca a systematické zapojenie mimovládnych organizácii do systému poskytovania služieb môže jednotlivé medzery zaplniť. Projekt CRIS bude výzvy integrovaného poskytovania služieb riešiť: (1) posilnením mechanizmov sprostredkovania a zavedením nových informačných aktivít; (2) posilnením alebo rozvojom kapacít verejných služieb zamestnanosti v oblasti „case managementu“; (3) vyplnením medzier v službách prostredníctvom budovaním kapacít vo verejných agentúrach a/alebo rozvojom efektívneho modelu zapájanie mimovládnych organizácii do poskytovania služieb a subkontrahovania týchto organizácii.
Nemecko: MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach
Maďarsko: Artemisszió Alapítvány • Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
Slovensko: Človek v ohrození • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovinsko: Social Protection Institute of the Republic of Slovenia